- Riktig retning for forskning og utdanning

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Mari Sundli Tveit, direktør NHO. (Foto: Moment studio).

- Satsing på forskning og utdanning er viktig for å svare på de store utfordringene om å skape flere arbeidsplasser og å inkludere flere i arbeid, sier NHO-direktør Mari Sundli Tveit.

NHO mener de samlede offentlige investeringene til forskning og innovasjon må økes til 1,3 av BNP innen 2030. Mari Sundli Tveit ser forslaget om økning i neste års budsjett som et steg i riktig retning, men har samtidig enda høyere ambisjoner.

- Det er avgjørende for fremtidens næringsliv at vi lykkes med å tette kompetansegapet og øke innovasjons- og omstillingstakten. Vi ser flere steg i riktig retning i budsjettet, mener Sundli Tveit.

For forskning og høyere utdanning peker hun blant annet på at universitets- og høgskolesektoren gis en realvekst, at 4000 studieplasser videreføres og trappes opp, at fleksible utdanningstilbud får 45,7 millioner. Hun peker også på viktig EU-samarbeid:

- Vi er glade for at Norge fortsatt sikres deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og deltakelse er avgjørende for norske bedrifter.

Norge sikres også deltakelse i flere programmer, som Digital Europe, COSME (program for små og mellomstore bedrifter), EUs romprogrammer og Erasmus+. - Disse er alle av stor betydning for norske bedrifter, forskere, studenter og universiteter, for digitaliseringen av samfunnet vårt og for konkurransekraften vår, sier Sundli Tveit.

- Forskning og innovasjon er noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre at aktiviteten holdes opp gjennom krisen, slik at vi ikke mister konkurransekraft og at vi jobber for det grønne skiftet. Dette vil kreve økte investeringer fra det offentlige og fra næringslivet selv.

Kompetanseheving

NHO-direktøren er glad for at regjeringen setter av midler til kompetanse generelt, men spesielt for å få unge ut i jobb eller tilbake til skolebenken. Hun viser blant annet til bevilgninger til bransjeprogram, til at avgangselever som har hull i vitnemålet skal få anledning til å fullføre utdanningen sin, og til at flere permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring.

- En av våre viktigste oppgaver som samfunn er å forhindre at unge faller varig utenfor. Derfor er NHO glad for at regjeringen gjør grep for å minske frafall og hjelpe flere gjennom utdanning. Satsing på kompetanse er generelt både et godt krisetiltak og et godt tiltak for å sikre omstilling og konkurranseevne på lengre sikt, sier Sundli Tveit.

- Det neste tiåret vil sette store krav til oss med tanke på å sikre arbeid til flest mulig, ivareta velferden vår og gjennomføre det grønne skiftet. En avgjørende faktor er at utdanningssystemet vårt er rigget for å imøtekomme arbeidslivets kompetansebehov. Det er for eksempel viktig med studieplasser innen IKT og det er viktig å sikre at bedriftene får tak i lærlinger.

Et av hovedmålene i NHOs Veikart for fremtidens næringsliv er nettopp å tette kompetansegapet i arbeidslivet: - Tiltak for å hindre utenforskap og satsing på livslang læring er avgjørende for at den enkelte, bedriftene og samfunnet skal lykkes videre, sier Sundli Tveit.