Arbeidsliv fraværende i fagfornyelsen

#005

Rune Foshaug, avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har lagt frem forslag til nye kjerneelementer for alle fag som skal legge føringer for nye læreplaner i grunnopplæringen. Arbeidsliv inngår ikke i det hele tatt i kjerneelementene, til tross for at dette er noe av det viktigste og mest sentrale som elevene bør lære i fag som samfunnskunnskap og historie.

-Vi er svært bekymret over at arbeids- og næringsliv kommer til å være enda svakere representert i de nye læreplanene, sier LO-sekretær Trude Tinnlund og NHOs avdelingsdirektør for Kompetanse og innovasjon, Rune Foshaug.
-Vi mener at norske elever må få lære mer om den norske arbeidslivsmodellen, som blir omtalt i resten av verden.

Arbeidslivets parter er nesten ikke representert i læreplangruppene. Dette til tross for at arbeidslivsorganisasjonene i rekrutteringsprosessen til læreplangruppene i fellesskap har hatt en omfattende dugnad for å finne kvalifiserte representanter for arbeidslivet, og ikke kun skole eller akademia. NHO, LO, Virke, Spekter, NITO, Finans Norge, Tekna og YS foreslo femten godt kvalifiserte kandidater til ni ulike læreplangrupper.

I gjeldende læreplan for samfunnsfag i VG1 og VG2 er det fem hovedområder for samfunnsfag VGS. Arbeids- og næringsliv er et av disse. I det siste og gjeldende forslaget til kjerneelementer for samfunnsfag VGS og samfunnsfag grunnskole er ikke arbeidsliv nevnt i det hele tatt.

-Vi er bekymret for at dette vil legge premissene for læreplaner som ikke i tilstrekkelig grad omfatter arbeids- og næringsliv og den norske arbeidslivsmodellen, sier Tinnlund og Foshaug.

-Vi tror det vil styrke arbeidet med læreplanene dersom man også får inn perspektiver fra arbeidslivet, noe vi også påpekte i et brev til statsråd Jan Tore Sanner 16. mars. I svaret understrekes det at statsråden er ".. glad for å høre at dere deltar i innspillsrundene som Utdanningsdirektoratet arrangerer. Deres innspill er viktige". Men vi fikk ikke mer enn 4 av totalt 138 medlemmer. Vi mener derfor at Kunnskaps- og integreringsministeren ikke har hørt på innspillet fra arbeidslivsorganisasjonene, sier Tinnlund og Foshaug.

LO og NHO vil arbeide videre for at arbeidslivet skal komme sterkere inn i grunnopplæringen. Ordlyden i kjerneelementene legger opp til en svekkelse av læring om den norske arbeidslivsmodellen. Regjeringen har også svekket arbeidslivsorganisasjonenes mulighet til å påvirke innholdet i læreplanene, når de ikke er representert i de mest relevante læreplangruppene. Dette peker i retning av at regjeringen har svekket arbeidslivets perspektiver og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen i norsk skole.