Fagskole

Fagskolene tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år. NHOs medlemsbedrifter er avhengig av at kompetansen som studentene tilegner seg ved fagskolene er relevant og av høy kvalitet.

Personer med fagskoleutdanning besitter en kombinasjon av praktisk og teoretisk kompetanse som gjør dem attraktive i det norske arbeidslivet. I arbeidslivet er det en rekke spesialiserte kompetansebehov som best løses gjennom en kortere, praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning.

NHOs kompetansebarometer viser at en femtedel av NHOs medlemsbedrifter har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå, og bedriftene sliter med rekruttering av slike personer. NHO mener derfor at flere bør utdanne seg ved fagskolene.

For at flere skal velge å ta fagskoleutdanning, må fagskolene bli bedre kjent og det bør opprettes studieplasser som er i tråd med arbeidslivets behov for kompetanse. Nøkkelen ligger i bedre skolerte karriereveiledere på videregående skole, karrieresentere og hos NAV. I tillegg må utdanningssystemet være fleksibelt, slik at studenter kan bevege seg mellom ulike deler av utdanningssystemet og få innpassing av fag på tvers av fagskoleutdanninger og høyskoleutdanninger og der læringsutbyttet er tilsvarende likt. Det må utvikles metoder for vurdering av hvilke læringsutbytter i et studium som egner seg for innpasning i annet studium, og at dette må gjøres på en langt mer systematisk og måte enn i dag.

Fagskolene må sikres finansiering som gjør at relevante studietilbud opprettes og videreføres med høy kvalitet. Det er en forutsetning at utvikling av utdanningene skjer i tett samarbeid med næringslivet.