NHO

Innhold

Kan svekke forankring av trepartssamarbeidet

Nyhet

Publisert

NHO er uenig i flere av vurderingene fra Opplæringslovutvalgets forslag om nytt regelverk for grunnskolen og videregående skole. Det er allerede tre hovedsaker som peker seg ut.

Opplæringslovutvalget fikk i 2017 i oppgave å se på regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Forslaget ble nylig overlevert regjeringen.

NHO skal nå skal se nærmere på forslaget og det er allerede tre hovedsaker som peker seg ut.

1. Svekket forankring av trepartssamarbeidet
2. Redusert rolle for Yrkesopplæringsnemndene
3. Opplæringskontorenes rolle

Svekket forankring av trepartssamarbeidet
Opplæringslovutvalget foreslår blant annet at Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY), faglige råd, læreplangrupper og klagenemnder for fag- og svenneprøver ikke lenger skal være omtalt i opplæringsloven.

- NHO mener at omtalen i opplæringsloven sikrer trepartssamarbeidets forankring og legitimitet. Å fjerne omtalen fra lovverket og bruke rådene med "klokskap" som utvalget foreslår, vil derimot kunne svekke partenes innflytelse, sier Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO.

Utvalget begrunner forslaget sitt med at statlige utdanningsmyndigheter er forpliktet av ILO-konvensjonen til å utforme og gjennomføre politikk, retningslinjer og tiltak for yrkesveiledning og yrkesopplæring i samarbeid med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner.

Redusert rolle for yrkesopplæringsnemndene
Videre foreslår utvalget at yrkesopplæringsnemndenes råd ikke lenger skal tillegges avgjørende vekt, men heller stor vekt. Årsaken er at fylkeskommunene har det overordnede ansvaret for videregående opplæring. Utvalget mener derfor at det bør ligge til fylkeskommunen å avgjøre sakene som omhandler fag- og yrkesopplæring.

- NHO er sterkt uenig i dette forslaget. Vi mener derimot at y-nemndenes råd bør tillegges avgjørende innflytelse, og at y-nemndene har vedtakskompetanse i dimensjoneringsspørsmål. For å sikre en dimensjonering etter arbeidslivets behov for kompetanse og tilgangen på læreplasser, må y-nemndene har vedtakskompetanse i disse sakene, sier Sundli Tveit.

Opplæringskontorenes rolle
Den siste av de tre hovedsakene som peker seg ut er opplæringskontorenes rolle. Utvalget foreslår at opplæringskontorer ikke skal reguleres i opplæringsloven, og ikke kan godkjennes som lærebedrifter. Utvalget mener at lærebedrifter ikke kan sette ut plikten til å inngå lærekontrakt og ha en faglig leder/instruktør.

- NHO har spilt inn til utvalget at opplæringskontorenes rolle bør omtales i opplæringsloven, og at loven skiller mellom lærebedrift der lærlingen er ansatt og opplæringskontor som har det administrative ansvaret. Det at opplæringskontorer ikke kan tegne lærekontrakter på vegne av medlemsbedriftene innebærer en betydelig økning av det administrative arbeidet for den enkelte lærebedrift, sier Sundli Tveit.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: