Karriereveiledning og utdanningsvalg

Karriereveiledningstjenesten i Norge er under utvikling. Gode valg knyttet til utdanning, læring og arbeid bidrar både til at en person kan få og beholde en jobb de trives i – og at samfunnet kan utnytte tilgjengelig arbeidskraft på best mulig måte.

Karriereveiledningstjenesten skal styrke den enkeltes evne og mulighet til å ta bevisste og velinformerte valg. 

Karriereveiledning kan også bidra til å motvirke kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg. For at disse forutsetningene skal oppfylles, må karriereveiledningen i Norge innordnes i et nasjonalt rammeverk som sikrer et helhetlig og livslangt tilbud for alle.

Karriereveiledning tidlig i utdanningsløpet kan forebygge og redusere frafall og feilvalg i videregående opplæring og senere i utdanningsløpet. Karriereveiledning kan bidra til at seniorer møter krav til omstilling og forblir lengre i arbeidslivet. I tillegg kan rask kartlegging av kompetanse og veiledning for nyankomne innvandrere bidra til mer effektiv integrering og tilknytning til arbeidsmarkedet.

Stadig flere vil i løpet av yrkeskarrieren ha behov for å skifte jobb eller ha behov for kompetanseutvikling. For å sikre relevant og god karriereveiledning er det viktig at karriereveiledere samarbeider tett med aktørene på utdannings- og arbeidsmarkedet. I forbindelse med arbeidsledighet, helseproblemer eller omstilling vil tilgang til karriereveiledning kunne fremme raskere overgang til arbeid – eller at personer holder seg i arbeid.

I 2018 er det som karakteriseres som et kraftsentrum for karriereveiledning, etablert i Tromsø. Derfra utvikles den digitale delen av et nasjonalt system for karriereveiledning. Dette er et godt svar på arbeidslivsorganisasjonenes krav. NHO mener at statsbudsjettet for 2019 må ta betydelige grep for å starte oppgradering av de regionale karrieresentrene slik at de kan betjene elever, studenter og voksne i et livslangt perspektiv.

Nesten alle fylker har partnerskap for karriereveiledning som er formalisert i skriftlige avtaler. I alle partnerskapene er fylkeskommunen og NAV med, men flere fylker har også andre aktører med. Utover dette er det store variasjoner når det gjelder organisering og formalisering.

Ekspertutvalgets rapport om regionreformen foreslår at virkemidler og oppgaver knyttet til karriereveiledning regionalt samles og legges til fylkeskommunen - dette som en overføring fra Kompetanse Norge og NAV.