Kompetansebarometeret 2020: 1 av 3 har ikke fått tak i ønsket kompetanse det siste året

Publisert

Kompetansebarometeret 2020

Foto: Thomas Bjørnstad.

- Det forteller hvor prekært dette problemet er. Nå er det rekordhøy ledighet, da må vi sikre at folkene våre har den rette kompetansen og sikre at bedriftene våre får tak i det de trenger, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn de siste 10 årene. Likevel er kompetansegapet stabilt og stort. 6 av 10 bedrifter har ikke nok folk med rett kompetanse. 

Hver tredje NHO-bedrift har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. Bedriftene har tallfestet hvor mange personer de i utgangspunktet ønsket. Dette behovet er i overkant av 20 000 nye ansatte blant NHO-bedriftene. Om lag halvparten av disse er innen håndverksfag; om lag en firedel innen ingeniør og tekniske fag. 

- Gapet mellom etterspørselen og de antall ledige vi har nå er et gap vi ikke kan leve med. Det er et gap som politikerne må hjelpe oss med å tette, sier Almlid.

Konsekvensen av å ha et udekket kompetansebehov er tapte kunder eller markedsandeler, skrinleggelse eller utsettelse av utvidelse av virksomheten, eller redusert virksomhet.  

- Hvis vi ikke gjør dette ordentlig, så vil ikke bedriftene kunne tilby de jobbene vi trenger fram til 2030. Dette er en stor og viktig sak.

I Kompetansebarometeret 2020 har bedriftene spesifikt blitt spurt om hvilken kompetanse de trenger i den grønne omstillingen. Blant fagkompetanser, oppgir halvparten at de vil ha mer behov for fagarbeiderkompetanser og IKT-kompetanse, mens 4 av 10 svarer at de vil ha større behov for teknologisk/ingeniørkompetanse. 

- Hvilke fag- og utdanninger som tilbys, må være tilpasset kompetansebehovene i bedriftene. Vi er avhengig av et tett samspill mellom utdanningssystemet og næringslivet for å avstemme behov. Utdanningene må bli mer praksisnære og arbeidslivsrelevante. Dette blir mer og mer viktig når endringstakten i næringslivet øker., sier Almlid.

Her kan du laste ned Kompetansebarometeret 2020.

Se mer på kampanjesiden Hvatrengernorge.no.

Dette er kompetansebarometeret:   

  • Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter (NHOs medlemsmasse dekker ca. 20 prosent av de sysselsatte i Norge.) 
  • Gjennomført av NIFU i slutten av 2020 
  • 5547 bedrifter har svart 
  • Bedriftene har svart under koronakrisen, og blitt bedt om å oppgi bedriftens nåværende kompetansebehov. 
  • Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet 
  • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje 
  • Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg 
  • Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring