Norge trenger en nasjonal karriereveiledning

#005

Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

I dag er karriereveiledningen fragmentert og i regi av mange aktører. Nå går flere organisasjoner i arbeidslivet sammen og ber om en nasjonal karriereveiledning.

- I årene fremover må flere være forberedt på å skifte jobb eller yrke underveis i karrieren. Kravene til livslang læring og den enkeltes evne til omstilling vil bli enda viktigere, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

Det skyldes blant annet teknologiske endringer, nye arbeidsformer og at flere vil stå lenger i arbeidslivet.

Kunnskapsministeren har satt ned et karriereveiledningsutvalg som skal foreslå et helhetlig system for livslang karriereveiledning. Ni organisasjoner i arbeidslivet har denne uken sendt et brev til utvalget.

Les hele brevet signert NHO, Akademikerne, Tekna, LO, YS, NITO, Spekter, Elevorganisasjonen og Virke

Bedre utdanningsvalg

Arbeidslivet er i rask endring. Utfordringen med å inkludere unge i arbeidslivet øker, sysselsettingen er lavere enn før og arbeidsledigheten er på vei opp. Lav kompetanse, og spesielt manglende fullført videregående opplæring, er en barriere for å delta i arbeidslivet.

- En velfungerende livslang karriereveiledning kan bidra til bedre utdanningsvalg for den enkelte, sier Turmo.

Det er viktig at en slik ordning blir etablert på en måte som støttes i hele arbeidslivet.

En helhetlig livslang karriereveiledning kan bidra til bedre utdanningsvalg for den enkelte, at flere som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb og hindre utstøting. Derfor mener organisasjonene at en karriereveiledningen i Norge må innordnes i et nasjonalt rammeverk. Det vil sikre helhet og sammenheng mellom tiltak forankret i de ulike departementene.

Innspillene fra partene i arbeidslivet
  • En nasjonal karriereveiledning: I dag skjer karriereveiledning fragmentert og i regi av flere aktører. Målet bør være å samordne karriereveiledning i et offentlig og helhetlig system.
  • Et system for livslang karriereveiledning må bidra til at den enkelte får nødvendig kompetanse til å håndtere egen karriere gjennom et omskiftelig utdannings- og arbeidsliv. De som trenger veiledning må settes i stand til å ta informerte valg.
  • Det må inkludere de som er i en utdanningssituasjon, de som er utenfor arbeidslivet, de som er i jobb eller befinner seg i en jobbskiftesituasjon.
  • Tilbudet og tjenesten må kontinuerlig utvikles for å møte den enkeltes og arbeidslivets behov.
  • Det er viktig med et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, NAV og arbeidslivet for bedre å identifisere relevante kompetanse- og veiledningsbehov.
  • En digital veiledning vil kunne utgjøre kjernen i et helhetlig system.
  • Det må legges til rette for at den enkelte skal kunne få personlig tilrettelagt bistand fra en karriereveileder.
  • Det må foretas en gjennomgang av hvilken kompetanse aktører med ulike roller og ansvar for å gjennomføre strategien trenger.
  • Det må vurderes om det bør utvikles en profesjonsutdanning i karriereveiledning. En viktig del av en karriereveileders kompetanse må være erfaring fra arbeidslivet.