Nye regler for å kombinere dagpenger og utdanning

Publisert

Gruppearbeid

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår nye regler som skal gjøre det enklere for arbeidsledige og permitterte å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning, også etter at pandemien er over. Forslaget til regjeringen er i tråd med NHOs høringsinnspill.

Arbeidslivet stiller stadig større grad til kompetanse og formelle kvalifikasjoner. NHO er derfor positiv til at det gjøres permanente endringer som gjør det enklere å fylle på med den kompetansen som arbeidslivet trenger. Vi oppfordrer bedriftene til å holde god kontakt med ansatte som er permitterte, og til å informere om mulighetene for kompetansepåfyll under koronapandemien.

Det er særlig viktig at arbeidsledige med lav og lite etterspurt kompetanse stimuleres til å ta mer utdanning. For gruppen med grunnskole som høyeste gjennomførte utdanning, har sysselsettingen falt over tid, og en økende andel mottar helserelaterte ytelser. Samtidig er bedriftene også avhengig av mobilitet i arbeidsmarkedet og at kvalifisert arbeidskraft er tilgjengelig. Vi mener at de foreslåtte endringene i dagpengeregelverket ivaretar begge hensyn. Det blir enklere å ta opplæring som forhindrer langtidsledighet og frafall, samtidig som personer som går på dagpenger også søker jobber og er tilgjengelige på arbeidsmarkedet.

6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov
Det er viktig å skape mest mulig forutsigbarhet både for enkeltmennesker og bedrifter i denne krevende tiden. Derfor må det sikres en smidig overgang fra midlertidig ordning til et permanent regelverk slik at dagpengemottakere som har påbegynt en utdanning under krisen ikke må avbryte opplæring som kombineres med å være reell arbeidssøker. Vi mener også at det er viktig at det nye regelverket blir enklere å forstå både for brukere og NAV, slik at flere faktisk vil benytte seg av mulighetene for opplæring i fremtiden. Utdanning bidrar til å få folk ut av ledighet og tilbake i jobb. 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov viser NHOs kompetansebehov, og koronapandemien har vist hvor sårbare de med lav eller ingen formell kompetanse er på arbeidsmarkedet.

Fremover blir det viktig å videreutvikle tilbudet av opplæring som kan kombineres med arbeidssøking og jobb. Tilbudet må være mest mulig relevant for arbeidslivet og det må være enklere å få oversikt over mulighetene.


Les mer

Regjeringen vil gjøre det enklere å kombinere dagpenger og utdanning (regjeringen.no)
Kompetanseheving for permitterte og ledige under koronapandemiem (arbinn.nho.no)