NHO

Innhold

Søk Nærings-ph.d. nå!

Nyhet

Publisert

Er det aktuelt å utføre et doktorgradsprosjekt i din virksomhet? Da bør du søke midler fra Norges forskningsråd nå. Alle kvalifiserte søkere som sender inn søknaden i år, antas å få tildelt støtte.

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller en gradsgivende høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt i bedriften. Prosjektet skal være relevant for bedriftens virksomhet.

En Nærings-ph.d. gir bedriften verdifull kompetanse og skaper konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker kjernevirksomheten, produkter og tjenester i bedriften. Samtidig får den ansatte en forskerutdanning med spesialkompetanse i bedriftens faktiske behov og utfordringer. − Nærings-ph.d. er en flott mulighet for bedrifter av ulike størrelser og fagområder til å styrke sin forskningskompetanse. Siden 2008 har ordningen fremmet over 440 samarbeid mellom næringsliv og akademia. Gjennom denne ordningen bygger Forskningsrådet bro mellom næringsliv og akademia, og gir kompetanse begge har behov for, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Samspill mellom næringsliv og akademia
Nærings-ph.d. skal bidra til å øke forskningskompetansen i norsk næringsliv, men også skape et tettere samspill mellom næringsliv og forskningsmiljøene. Samarbeidet med et universitet eller en høyskole er viktig for å styrke kunnskapsoverføringen fra forskningsinstitusjoner til samfunnet rundt.
Det er også administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, opptatt av: − Samarbeid mellom arbeidslivet og akademia, både på institusjons- og studieprogramnivå, legger til rette for høyere kvalitet og mer relevans i utdanningene. NHO ønsker en tettere kobling mellom læring på campus og læring gjennom arbeid på alle nivåer. Det er viktig at en større andel av ph.d.-kandidatene blir attraktive for næringslivet. Nærings-ph.d. er en god måte å sikre dette på. NHO er derfor opptatt av å videreutvikle og oppskalere nærings-ph.d.-ordningen.

Færre søkere enn forventet
Nærings-ph.d. er en ordning for små og store bedrifter innenfor alle fagområder. Til forskjell fra de fleste andre av Forskningsrådets virkemidler finansieres ikke Nærings-ph.d.-er på grunnlag av konkurranse mellom søknader. I denne ordningen blir i stedet alle søknader som oppfyller kravene innvilget inntil årets budsjett er brukt opp.
I år har det så langt vært færre søkere til Nærings-ph.d. enn forventet. Derfor vil alle som søker før året er omme og oppfyller kravene, mest sannsynlig få innvilget søknaden.
Utlysningen holdes åpen inntil alle prosjektmidler er fordelt.

Her kan du lese mer og søke.