NHO

Innhold

Støtte til opplæring

Mann med skjegg ser opp i lufta

Bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte kan få tilskudd.

Her finner du svar på spørsmål om bedriftsintern opplæring

Hva er tilskudd til bedriftsintern opplæring?

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) er en tilskuddsordning som skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer.

Ordningen er rettet mot bedrifter som på bakgrunn av omstillingsproblemene må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. Dette kan innebære endring av produksjonsmåter, skifte av produksjonsutstyr, eller overgang til nye produkter eller tjenester. Oppgradering av eksisterende produksjonsutstyr er ikke å betrakte som omstilling.

Bedriftsintern opplæring er et arbeidsrettet tiltak som er hjemlet i ”Forskrift om arbeidsrettedetiltak mv.” Kapittel 8.
 

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av opplæring av egne ansatte. Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis kun tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Bedriften kan søke om opplæringstilskudd for kostnader knyttet til opplæringen, som f.eks. utgifter til opplæringspersonale, reiseutgifter, utgifter til materiell mv., og tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne.

NAVs tillskudd til lønnsutgifter kan ikke i overstige 2/3 av samlet tilskudd. Det vil si at tilskudd til opplæringsutgifter må utgjøre minst 1/3.

Støtteberettigede kostnader skal dokumenteres.
 

Hvilke arbeidstakere kan omfattes av ordningen?

Bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte kan få tilskudd.

Det gis ikke tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er helt permitterte. Delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak i den tiden de er i jobb. Det gis heller ikke tilskudd dersom det er knyttet bindingstid til opplæringen.
 

Hvor lenge kan det søkes om støtte?

Opplæringstiden for hver deltaker skal som hovedregel ikke overstige 13 uker. Fra og med 10. oktober 2015 utvides ordningen til å gi støtte i inntil 26 uker.
 

Hvor mye støtte kan jeg søke og hva er støttesatsen?

Støttesatsen skal ikke overstige 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene for store bedrifter, 60 prosent for mellomstore bedrifter og 70 prosent for små bedrifter.

Støttesatsene kan økes med inntil ti prosentpoeng dersom det dreier seg om opplæring av utsatte arbeidstakere, men den samlede støttesatsen kan uansett ikke overstige 70 prosent.

Utsatte arbeidstakere er arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, arbeidstakere med funksjonsnedsettelser, arbeidstakere over 50 år og arbeidstakere uten fullført videregående opplæring.

Om bedriften anses om "stor bedrift", "mellomstor bedrift" eller "små bedrift" beror på antall ansatte og omsetningen og/eller årsbalansen.

Små bedrifter er bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og som har en årsomsetning og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

Mellomstore bedrifter er bedrifter som har færre enn 250 ansatte, og som har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Store bedrifter er bedrifter som har 250 ansatte eller mer, og som har en årsomsetning som overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som overstiger 43 millioner euro.
 

Hvordan søke om Bedriftsintern opplæring-midler?

Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring skal være framsatt og godkjent av NAV før opplæring iverksettes.

Søknad om bedriftsintern opplæring behandles av NAV fylke.

NAV ønsker å ha dialog med bedrifter som vurderer om det kan være aktuelt å søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring. En slik dialog skal avklare vilkårene i forhold til omstilling og den opplæring det vurderes å søke om tilskudd til.

Bedrifter oppfordres derfor til å ta kontakt med lokalt NAV kontor for grunnleggende informasjon om bedriftsintern opplæring og kunnskap om lokalt arbeidsmarked.

NAV fylke besitter fagkunnskap om bedriftsintern opplæring, og vil kunne gi veiledning i forhold til eventuell søknad og er ansvarlig for å behandle søknaden. 

Hvilke krav stilles til bedrifter som gjennomfører Bedriftsintern opplæring?

Bedriftsintern opplæring skal foregå etter konkret opplæringsplan som omfatter teori i tillegg til eventuell praktisk trening. Planen skal godkjennes av NAV.

Dersom bedriften som mottar tilskudd til bedriftsintern opplæring har et partssammensatt utvalg, skal dette påse at opplæringen gjennomføres i henhold til godkjent plan. Dersom slikt utvalg ikke finnes, skal det opprettes et opplæringsutvalg. Utvalget skal bestå av minimum to personer, hvorav den ene representerer arbeidstakerne.

Arbeidsgiver skal rapportere til NAV om gjennomføringen av opplæringen. Krav til rapportering fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og det er i dag fastsatt at bedriften hver måned skal sende oppgaver over arbeidstakere som deltar i opplæringen.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: