Ambisjonene

Veien ut av krisen må bygge en bro til en bærekraftig fremtid. NHO har satt ti ambisjoner for Norge vi mener må nås innen 2030.

Korona-viruset har påført norsk økonomi et tilbakeslag uten historisk sidestykke. Grovt anslått falt verdiskapingen med 15 prosent, nærmest over natten, og ble dermed satt syv år tilbake.

Hittil har politikkens hovedoppgave vært å begrense skadevirkningene av en delvis nedstengt økonomi. Fremover blir det viktig å finne en vei ut av krisen som bygger bro til en bærekraftig fremtid hvor Norge fortsatt er et godt samfunn å leve i, der det finnes en jobb å gå til og utvikle seg i, og der vi tar vare på planeten vi bor på.

Bedriftene har en nøkkelrolle i å realisere dette, og de har tro på fremtiden selv om store deler av norsk næringsliv nå opplever større utfordringer enn noen gang. 7 av 10 NHO-medlemmene ser muligheter for å øke omsetningen og/eller antall ansatte i et femårsperspektiv, sammenlignet med situasjonen før koronakrisen inntraff.

For å vurdere om vi lykkes, må visjonen om en bærekraftig fremtid omsettes i konkrete ambisjoner. NHO har derfor satt ti ambisjoner for Norge som vi mener er særlig viktige å nå innen 2030:

1. Høyere verdiskapning

Ambisjon for 2030:

BNP per innbygger øker fra 575 000 til 650 000 kroner per innbygger

BNP måler hva et land produserer av varer og tjenester i løpet av ett år. Det gir derfor det beste uttrykket for nasjonens løpende forbruks- og velferdsmuligheter. Land kan låne seg til høyere forbruk, men ikke i lengden.

Forutsatt at BNP Fastlands-Norge faller med 5 prosent i år, må BNP vokse med 2,3 prosent årlig fra 2020 til 2030 for å nå målet.

2. Høyere yrkesdeltakelse

Ambisjon for 2030: 

Sysselsettingsandelen for de mellom 20 og 70 år øker fra 73,1 til 77,5 prosent

Arbeidskraften utgjør rundt fire femdeler av vår nasjonalformue. Høy verdiskaping fordrer derfor mange i jobb. Men høy sysselsetting understøtter også et inkluderende samfunn og jevn inntektsfordeling, og gir legitimitet til velferdsordningene. For den enkelte sikrer det inntekt og bidrar til selvfølelsen. For å nå målet, må andelen i jobb i hver aldersgruppe årlig øke med 0,6 prosentenheter frem til 2030.

3. Større privat sektor

Ambisjon for 2030:

Andelen timeverk i privat sektor øker fra 70 til 72 prosent

En god arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor har bidratt til vårt høye velstandsnivå. Men 30 prosent av timeverkene er i offentlig forvaltning. Ingen industriland har flere. Andelen timeverk i privat sektor bør bli større. Privat produksjon er konkurranseutsatt. Det virker skjerpende, og driver frem nye løsninger og produkter, ny teknologi og nye markedsmuligheter. Målet er mer ambisiøst enn det kan virke: Eldrebølgen betyr at både etterspørsel og produksjon vil vris mot offentlig sektor, ettersom den er hovedleverandør av disse tjenestene i dag.

4. Utenriksøkonomi i balanse

Ambisjon for 2030:

Driftsbalanse fratrukket statens oljeinntekter rundt null

Over tid må et land ha balanse i utenriksøkonomien. Underskudd fordrer gjeldsopptak som kan gi sårbarhet. Motsatt vil permanent overskudd heller ikke være realøkonomisk ønskelig all den tid formålet med økonomisk aktivitet er økt forbruk, og ikke sparing. Etter hvert som eksportinntektene fra olje og gass blir mindre vil vi måtte tette "gapet" som oppstår, for å unngå at ubalanser bygger seg opp. Det kan gjøres ved (i) økte eksportinntekter fra andre næringer, (ii) høyere netto inntekter på rente- og stønadsbalansen, eller (iii) lavere import. Sistnevnte alternativ gir lavere velferd og er ikke forlokkende. Løsningen finnes derfor i (i) og (ii), og understreker behovet for bl.a. å legge til rette for nye norske eksportnæringer. Nivået i 2019 er underskudd på 112 milliarder kroner. Statens andel av oljeinntektene er omvekslet oljeformue, og bør ikke medregnes.

 

5. Reduserte klimagassutslipp

Ambisjon for 2030:

CO2-utslippene er redusert med 50 prosent fra 1990-nivå i samarbeid med EU

Målet er i tråd med regjeringens forsterkede mål meldt inn til FN i februar 2020. Dette er ambisiøst og vil kreve kraftfulle tiltak, men næringslivet står klart til å bidra. Samarbeidet med EU gir noe fleksibilitet, men uansett vil en stor del av norske kutt måtte skje i Norge gjennom utfasing av fossil energibruk, elektrifisering og bruk av biobaserte løsninger. Indikatoren vi bruker er 50 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor (transport, bygg, jordbruk og avfall) innen 2030. Øvrige utslippskutt gjøres gjennom deltakelse i EUs kvotesystem og i tråd med industriens ulike veikart.

*Enkelte år er interpolert i figuren

6. Øke innovasjons- og omstillingsevnen

Ambisjon for 2030:

Norge skal være blant innovasjonslederne i Europa, 20 prosent over EU-snitt

For å skape lønnsomme arbeidsplasser og vekst er Norges innovasjon- og omstillingsevne en viktig forutsetning. Innovasjonsevne er krevende å måle. Vi har valgt å bruke EUs Innovation Scoreboard som omfatter 27 indikatorer. Ved sist måling var Norge rangert som en sterk innovatør, med en score 17 prosent over EU-snitt.

"For å skape lønnsomme arbeidsplasser og vekst er Norges innovasjon- og omstillingsevne en viktig forutsetning."

7. Tette kompetansegapet

Ambisjon for 2030:

Andelen NHO-bedrifter med et udekket kompetansebehov halveres

I møtet med demografiske endringer, ny teknologi og overgangen til lavutslippssamfunnet må vi satse på kompetanse for å skape et arbeidsliv hvor folk og bedrifter lykkes. Før koronakrisen viste NHOs Kompetansebarometer at seks av ti NHO-bedrifter manglet relevant kompetanse. Konsekvensen er at bedriftene har redusert aktiviteten sin og tapt kunder eller markedsandeler.  Kompetansegapet må tettes og andelen NHO-bedrifter som melder om udekket kompetansebehov bør minst halveres innen 2030.

"Vi må satse på kompetanse for å skape et arbeidsliv hvor folk og bedrifter lykkes."

8. Konkurransedyktig skattetrykk

Ambisjon for 2030:

Skattenivået for fastlandsøkonomien skal ikke overstige 40 prosent av verdiskapingen

Norge har et høyt skattetrykk sammenholdt med andre land. De fleste skatter og avgifter medfører et effektivitetstap. Dette tapet er større, jo høyere skattenivået er. Derfor bør de samlede skatte- og avgiftsinntektene (utenom petroleumsskattene) reduseres noe, og ikke overstige 40 prosent av BNP for fastlands-Norge. For å sikre bærekraftige statsfinanser må budsjettets utgifter tilpasses inntektene. 

9. Høy tillit

Ambisjon for 2030:

Tilliten i samfunnet bevares på minst dagens nivå

Norge har et høyt tillitsnivå. Vi stoler på hverandre, og på myndighetene. Tillit har økonomisk verdi. Tillit letter økonomisk samkvem, reduserer behovet for kontroll og tilsyn, og for rigide og detaljerte avtaler. Tillit understøtter langsiktighet i den økonomiske politikken. Et høyt tillitsnivå avspeiler små forskjeller.

Å opprettholde tilliten på dagens nivå krever at vi fortsatt klarer å bygge et inkluderende og åpent samfunn, blant annet ved å sikre mediemangfold som bidrar til informerte borgere og en god samfunnsdebatt. SSBs levekårsundersøkelse måler tillit ved ett enkelt spørsmål: «I hvilken grad er folk flest til å stole på?» på en skala fra 0 til 10. Ved forrige undersøkelse i 2017 ble gjennomsnittssvaret 7,2. Vår ambisjon er at tilliten holder seg over eller på dette nivået i 2030.

"Å opprettholde tilliten på dagens nivå krever at vi fortsatt klarer å bygge et inkluderende samfunn."

10. Høyere organisasjonsgrad

Ambisjon for 2030:

Arbeidstakeres og arbeidsgiveres tilhørighet til det organiserte arbeidslivet økes fra 60 til 63 prosent

Trepartssamarbeidet har tjent Norge godt. Lønnsdannelsen har bidratt til høy sysselsetting, lav ledighet, lavt konfliktnivå og god omstillingsevne. Samarbeidet henter sin legitimitet fra en høy andel organiserte. I dag er 49 prosent av alle lønnstakere organiserte. Andelen sysselsatte i organiserte bedrifter i privat sektor er på 71 prosent. Snittet av disse to tilsier en organisasjonsgrad på 60 prosent.