NHO

Innhold

NHO vil ha like konkurransevilkår

#005

Målet må være at private og offentlige bedrifter kan konkurrere på like vilkår, sier Per Øyvind Langeland i NHO.

NHO mener at det offentlige må skille ut næringsvirksomhet i egne selskaper når de konkurrerer med private.

Næringsvirksomhet i det offentlige betaler ikke skatt, og de har derfor lavere kostnader enn private bedrifter. Offentlige virksomheter kan heller ikke gå konkurs, og dermed kan de få bedre vilkår hos leverandører, for eksempel lån med lavere rente, enn det private ville fått.

ESA, som overvåker Norges etterlevelse av EØS-avtalen, har foreløpig konkludert med at disse ordningene kan være i strid med forbudet i EØS-avtalen mot offentlig støtte. En arbeidsgruppe har drøftet ordningene i en rapport som ble lagt frem 23. januar 2018.

Utskilling av næringsvirksomhet hovedregel

- Målet må være at private og offentlige bedrifter kan konkurrere på like vilkår. Vi reduserer problemene med offentlig støtte hvis det offentlige skiller ut næringsvirksomhet i egne foretak, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO, som understreker at det bør være unntak fra dette hvis utskilling blir uforholdsmessig.

For eksempel vil utskilt virksomhet til et aksjeselskap være en egen juridisk enhet, med separat økonomi, egen ledelse og eget regnskap. Transparensen vil øke, og det vil bli lettere å føre tilsyn med om EØS-regelverket blir overholdt.

- EØS-avtalen krever uansett at det offentlige må skjelne mellom rollen som offentlig myndighet og rollen som aktør i et marked. Da mener vi at den mest effektive måten å gjøre dette på, er at næringsvirksomhet utøves i separate selskaper, sier Langeland.

Forslaget fra NHO i rapporten fører ikke til noe forbud mot hva slags virksomhet en offentlig bedrift kan drive eller mot at kommuner eier aksjeselskaper. Et krav om utskilling hindrer heller ikke at det offentlige selv produserer sine varer og tjenester – såkalt egenregi – fordi det kun er virksomhet som konkurrerer i et marked med private som skilles ut. NHOs forslag innebærer altså ikke noen automatisk konkurranseutsetting av tjenesten.

Rapport fra arbeidsgruppe

NHO er fornøyd med at regjeringen i 2016 oppnevnte arbeidsgruppen for å vurdere blant annet konkurransevilkårene for private og offentlige aktører. I Jeløya-plattformen går det frem at Regjeringen vil gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor.

NHO-advokat Ingeborg Djupvik har deltatt i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen har utredet blant annet hvorvidt skattefrihet og konkursimmunitet for stat og kommune og andre offentlige institusjoner er i strid med forbudet i EØS-avtalen om offentlig støtte når det er snakk om konkurranse med private aktører.

Et flertall i arbeidsgruppen, herunder NHO, konkluderer med at det i alle fall er nødvendig med regnskapsmessig skille mellom virksomheter for å etterleve EØS-avtalen. EØS-avtalen krever ikke at næringsvirksomhet må skilles ut i egne selskaper.

Med dette som bakgrunn mener flertallet i utvalget at problemet med offentlige støtte og skatteplikt kan løses ved å pålegge skatteplikt på den økonomiske virksomheten det offentlige driver. Problemet med offentlig støtte og konkursimmunitet foreslår man kan løses ved etterlevelse av det såkalte markedsaktørprinsippet.

NHO støtter disse konklusjonene og forslagene, men mener altså at det mest hensiktsmessige er å skille ut virksomheter i egne selskaper.

Flertallet i arbeidsgruppen, herunder NHO, ønsker også å innføre et nasjonalt tilsyns - og håndhevelsesregime for å sikre etterlevelsen av EØS-avtalen på området. De mener Konkurransetilsynet bør få denne oppgaven.

NHOs særmerknad om utskilt virksomhet

I en særmerknad i rapporten skriver NHO-advokat Ingeborg Djupvik at det også er nødvendig med funksjonelle skiller mellom ikke-økonomisk virksomhet og utskilte foretak. Et utskilt foretak bør for eksempel ha andre personer i ledelsen enn den ikke-økonomiske virksomheten. Slike skiller vil ytterligere redusere risikoen for såkalt kryssubsidiering.

Les mandatet for arbeidsgruppen her

Les arbeidsgruppens rapport her

Les mer hos Abelia: Forventer konkurranse på like vilkår