NHO

Innhold

Fylkene får nye oppgaver

Per Øyvind Langeland

Næringspolitiske virkemidler bør ha verdiskaping som mål og være innrettet deretter, ifølge avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO.

Mange av forslagene er fornuftige, men NHO frykter mindre oversikt og økte kostnader på noen områder.

I dag la kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland frem oppgavemeldingen om overføring av oppgaver fra statsforvaltningen til fylkeskommunene som et ledd i gjennomføring av regionreformen. Fylkeskommunene får med dette en sterkere rolle innenfor flere områder, ikke minst knyttet til regional planlegging og samfunnsutvikling.

- Det er mange fornuftige forslag i meldingen, som er basert på en avtale regjeringen tidligere i høst inngikk med KrF. Det er et betydelig antall oppgaver og ansvarsområder som løftes over til fylkeskommunene. Når man først har bestemt seg for å ha et folkevalgt regionalt forvaltningsnivå, virker det som man i hovedsak har satset på å overføre oppgaver som ligger nærmest den regionale kompetansen. Men det er også noen forslag vi umiddelbart er kritiske til, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i NHO.

Pluss og minus for samferdsel

- Samferdsel er en sektor der vi finner forslag av begge kategorier. Her får fylkeskommunene et prisverdig større ansvar for bl.a. koordinering av kollektivtrafikken. Men samtidig stiller vi spørsmål om overføringen av felles vegadministrasjon vil bidra til tilsvarende forbedringer. Her frykter vi økte kostnader, tap av kompetanse og lavere kvalitet som følge av endringen.

Langeland sikter til at Statens vegvesen har hatt ansvaret for både riks- og fylkesveier, men dette foreslås splittes. Dette er allerede besluttet av Stortinget, men har i etterkant blitt utredet av Statens vegvesen – som er kritisk.

- De frykter både svekket kompetanse og økte kostnader knyttet til veiadministrasjonen som følge av overføringen. På dette punktet har også våre medlemmer Mesta, Veidekke og Skanska uttalt seg kritisk i det siste.

- Antall ordninger og oppgaver som nå skal løses på ulike forvaltningsnivået skaper økt behov for koordinering, mindre oversikt og kan gi uheldige kompetanseforskjeller fra region til region. Det gir grobunn for økte kostnader i oppgavegjennomføringen.

Verdiskaping som mål

NHO er opptatt av at offentlig forvaltning skal være velfungerende og effektiv, med god samhandling mellom forvaltningsnivåene. Samtidig bør næringspolitiske virkemidler ha verdiskaping som mål og være innrettet deretter.

- Vi mener det er viktig at nasjonale myndigheter har oppdragsansvaret for virkemidler der nasjonale konkurransearenaer er viktige for verdiskapingen, samtidig som regionenes rolle i å mobilisere bedrifter og prosjekter som kan nå opp i den nasjonale og internasjonale konkurransen styrkes. Vi er fornøyd med at regjeringen i oppgavemeldingen langt på vei har fulgt samme tenkemåte og har lyttet til næringslivets innspill. Det er en god oppskrift for både å styrke næringslivets verdiskaping og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn.

Oppgavemeldingen varsler også en gjennomgang av regional stats inndeling, slik at denne kan tilpasses den nye fylkeskommunestrukturen der hvor det er hensiktsmessig.

- Det er bra, det kan fremme bedre samhandling, nye forenklinger og en lettere hverdag for både bedrifter og innbyggere, sier Langeland.