Kompetansetiltak i krisepakken gir økt omstilling og tryggere jobber

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO.

- Krisepakken fra flertallspartiene Ap, Frp, SV og Sp vil stimulere til kompetanseheving og økt omstillingen i norsk næringsliv, sier NHOs direktør for politikk Mari Sundli Tveit.

- Koronakrisen har gått hardt ut over bedriftene, og nå er det viktig å sikre jobbene til folk gjennom å kombinere gjenoppbygging, omstilling og verdiskaping.   De fire opposisjonspartiene ber blant annet Regjeringen komme med en milliard kroner til forsterkede arbeidsrettede tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud.

- Det er bra at opposisjonen nå satser på bedriftsintern opplæring (BIO). NHO har også tidligere pekt på at det ikke er satt av nok i 2021 til dette. BIO-ordningen er en etterspurt ordning som stimulerer til kompetanseheving og omstilling i bedriftene. BIO er dermed en sentral ordning i koronakrisen, men også som et tiltak for fremtidig konkurransekraft.

- NHO har vært urolige for at det er satt av for lite BIO-midler i 2021. Så at det nå kommer mer midler til dette, er viktig for å styrke norsk næringsliv og trygge jobbene til folk. Norske bedrifter deltar i et omstillingskappløp mot hele verden. Covid-19 har gjort det enda mer krevende, og for å sikre arbeidsplasser må vi klare å kombinere gjenoppbygging, omstilling og verdiskaping. Her spiller livslang læring en nøkkelrolle, og bedriftene må heve kompetansen til sine ansatte.

- Tiltakene trekker også fram partsstyrte kompetansetilbud. Det er nå 10 bransjeprogram som er i gang med å utarbeide første utlysning for 2021, en ordning som har hatt stor suksess i 2020. Gjennom bransjeprogrammet finansieres utvikling og gjennomføring av fleksible utdanningsmoduler det er behov for i bransjen på alle utdanningsnivåer. Partene i den aktuelle bransjen etterspør innholdet for å sikre relevansen samtidig får tilbudet en form som passer gjør gjennomføring mulig for permitterte, arbeidsledige og ansatte i den aktuelle bransjen.

- Pakken hjelper også studenter som vi vet har hatt en tøff tid både med store endringer i studiehverdagen og bortfall av nødvendige inntekter. Våre undersøkelser viser at kompetansegapet allerede er enormt og at vi står overfor økende behov for kompetanse i mange år fremover. Det er svært viktig med tiltak som hindrer et stort frafall i høyere utdanning. Å satse på studentene er viktig for at bedrifter skal få tilgang på den kompetansen de etterspør, avslutter Mari Sundli Tveit.

Her er krisepakken fra de fire partiene.