Nasjonal Transportplan: Derfor er samferdsel viktig for bedriftene

Togkonduktør

Blant de viktigste store prosjektene i Nasjonal Transportplan finner vi InterCity-jernbanen, som vil binde Østlandet sammen til ett stort arbeidsmarked på drøye to millioner mennesker.

En ny og ambisiøs Nasjonal Transportplan (NTP), med de statlige prioriteringene i samferdselssektoren de neste 12 årene, ble vedtatt våren 2017. De siste årene er NTP blitt oppfylt gjennom de årlige statsbudsjettene. NHO forventer at dette fortsetter.

Nasjonal Transportplan fornyes hvert fjerde år, og nåværende plan gjelder for perioden 2018-2029. For disse årene har satsingen en total ramme på omkring tusen milliarder kroner.

Regjeringens side om Nasjonal Transportplan

Viktig for vekst og omstilling

NHO er opptatt av at NTP følges opp på en god måte. Det fremmer vekst og omstilling og er viktig for bedrifter over hele landet. For bedriftene handler satsing på infrastruktur blant annet om å redusere ulemper og kostnader med lange avstander til sine markeder, om de er i Norge eller til markedene i Europa. Det handler også om sikkerhet langs vei og bane og lavere klimagassutslipp.

  • Blant de viktigste store prosjektene finner vi InterCity-jernbanen som vil binde Østlandet sammen til ett stort arbeidsmarked på drøye to millioner mennesker. Dette vil også skape et sunnere boligmarked i hele regionen da det blir lettere å bo og arbeide hvor man vil. Vi skulle ha ønsket at hele prosjektet ble realisert senest i 2029 og ikke i 2034, men samtidig er satsingen på en ekstra jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum avgjørende for hele Østlandet.
  • Viktig nasjonalt er også bygging av et fergefritt E-39 langs kysten mellom Kristiansand og Trondheim. Ikke minst vil en ny vei med nye tunneler mellom Stavanger og Bergen sørge for en ny dynamikk og optimisme i et arbeidsmarked på 900 000 personer. Reisetiden mellom de to største byene på Vestlandet vil bli redusert fra fire til to timer. 

NTP inneholder en lang rekke andre satsinger, som strekket Voss- Bergen, nye tunneler på Møre, motorvei fra Trondheim til Steinkjer og satsing ved innfartsveier i Bodø og Tromsø og langs andre stamveier i Nord-Norge.

Noen av prosjektene er skjøvet ut i NTP-perioden, noe som er uheldig for næringslivet.

Se NHOs innspill til Nasjonal Transportplan: Samferdselspolitikken mot 2030

Raskere planlegging

NHO mener det er rom for å planlegge raskere og bruke pengene mer effektivt. Det kunne gitt raskere oppstart av viktige samferdselsprosjekter for næringslivet.

Det er viktigere enn noen gang at vi kutter planleggingstiden fra ti til fem år og NHO har en rekke ganger skissert hvordan dette er mulig bl.a. gjennom strammere tidsfrister, stikkprøvebasert kvalitetssikring i siste fase og økt bruk av statlig plan.

Det er positivt at satsingen på Nye Veier fortsetter i henhold til opptrappingsplanen. Dette er i samsvar med effektiviseringen av offentlig sektor.

Les rapporten «Raskere planlegging – hvordan komme raskere til mål?»

Årsaken til at mange store veiprosjekter blir mye dyrere enn det som opprinnelig ble anslått, er at omfanget øker.

Les rapporten «Årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt»

CO2-fond er nødvendig

Det trengs nye kraftfulle virkemidler for å få til et grønt skifte i næringstransporten. NHO mener et CO2-fond er et slikt.

Et CO2-fond kan bli et viktig supplement til statlige ordninger for å fremme ny teknologi og redusere utslipp i transportsektoren, konkluderer en ny rapport.

Politikernes mål er å halvere transportutslippene innen 2030. Næringstransporten står for to tredeler av disse utslippene – og man venter en betydelig transportvekst fremover.

På samme måte som elbilene er blitt løftet inn i markedet ved hjelp av kraftige økonomisk insentiver og fordeler, trengs det tiltak for næringstransporten. CO2-fondet kan potensielt bli et slikt kraftfullt markedsbasert virkemiddel. Et privat CO2-fond – etter mønster av NOX-fondet – organisert og drevet av næringslivet selv.

Forhandlinger om dette er i forberedelsesfasen.

Les flere saker om samferdsel