Foto:

Stortingsflertallet har bedt regjeringen å forlenge permitteringsordningen og flere koronatiltak

#205

- Det er bra og viktig at permitteringsordningen blir forlenget, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto:

Se oversikt over tiltak som berører bedriftene og NHOs reaksjon.

- Vi er godt fornøyd med at stortingsflertallet - Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV - har bedt om at permitteringsordningen og flere av koronatiltakene forlenges til 1. oktober, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Tiltak må tilpasses smittesituasjonen

Stortinget har også bedt om at regjeringen sikrer at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering. Vedtaket blir iverksatt natt til fredag 22. januar.

- Det er viktig at vi har tiltak som er tilpasset smittesituasjonen. Det vil si at vi har mindre inngripende tiltak der det er lav eller ingen smitte. Bedriftene er opptatt av å begrense smitte i samfunnet og å følge smittevernet, derfor mener vi i likhet med Folkehelseinstituttet at skjenkestoppen kan oppheves i kommuner med lav eller ingen smitte, sier NHO-sjef Almlid.

Endring i nasjonal forskrift: Tillatt å servere alkohol sammen med mat (nhoreiseliv.no)

Enigheten mellom Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV

Opposisjonspartiene har kommet til enighet om en tiltakspakke. NHO mener det er bra med en forlengelse av permitteringsordningen og den forhøyede dagpengesatsen til 1. oktober. Dette er to av tiltakene. Vi mener også det er viktig at det kommer på plass en kompensasjonsordning for luftfarten. Dette er avklaringer som NHO har kjempet for.

- Nå er det avgjørende at den økonomiske belastningen for arbeidsgivere ved permittering reduseres betraktelig.  Vi forventer at regjeringen kommer med avklaring på dette om kort tid, sier Almlid.

Dette er hva Stortinget nå ber regjeringen om 

Punktene nedenfor viser hva stortingsflertallet har bedt om. På Arbinn finnes informasjon om til enhver tid gjeldende regelverk. Arbinn vil fortløpende oppdateres ved lov- eller forskriftsendringer.

Oversikt over aktuelle lovendringer for arbeidsgivere


Relevante endringer i permitteringsordningen for arbeidsgivere

 • Utvide permitteringsperioden til 1. oktober 2021
 • Vurdere å utsette arbeidsgiverperiode 2 til 1. juli 2021

Les mer om permittering

Andre økonomiske krisetiltak til bedrifter

 • Lønnstøtte: I samarbeid med partene i arbeidslivet, senest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permitterte.
 • Kompensasjonsordningen: Fremme forslag om å forlenge den generelle kompensasjonsordningen frem til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85 prosent. 
 • Kompensasjonsordningen: Fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter.
 • Støtteordninger: Foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr.
 • Tilskuddsordning: Opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.
 • Utsette innbetaling: Fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021.
 • Omstillingsordningen: Fremme forslag om å styrke omstillingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.
 • Midler til kommuner: Fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller nedstengninger til gode.

Les mer om krisepakker

Andre økonomiske krisetiltak for enkelte bransjer

 • Arrangementer: Sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres fram til 1. juli 2021, og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernbegrensning.

I tillegg er Ap, Sp og Frp, som sammen kan danne flertall på Stortinget, enige om følgende forslag:

 • Ordning for flyselskaper: Opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten.

Relevante endringer for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere

 • Inntektssikring: Forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 1.oktober 2021 med sammenligningsgrunnlag 2019.
 • Sykepenger: Forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 1. juli 2021.

Relevante endringer for permitterte og arbeidsledige

 • Dagpenger: Forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80 prosent av dagpengegrunnlag opptil 3G, til 01. oktober 2021.
 • Dagpenger: Oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 1. oktober 2021
 • Dagpenger: Forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 1. oktober 2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert.
 • Lærlinger: Forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) frem til 01. oktober 2021.
 • Drosjenæring: Sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører skal kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring på meldekortet, ikke all ventetid mellom oppdrag.
 • Bedriftsintern opplæring: Styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter.
 • I tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. kr. med forsterkede arbeidsrettede tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud.

Les mer

Permittering – temaside
Kompensasjonsordningen – veiledning
Lovendringer innen permittering, dagpenger, sykepenger og omsorgspenger