Nullprofittutvalget: Feil medisin for Norge

Publisert

Regjeringen har oppnevnt et utvalg for å utrede hvordan bedrifter kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. – Dette er feil medisin for Norge. Vi trenger mer helse og velferd, ikke mindre, mener NHO.

Fredag ble mandatet for det såkalte nullprofitt-utvalget kjent, et utvalg som SV fikk gjennomslag for i budsjettavtalen for 2021. Utvalget skal utrede hvordan bedrifter kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor, samt foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer.  

  Vi mener dette utvalget ikke burde sett dagens lys. Svaret regjeringen ber om, vil verken kutte helsekøene, føre til flere omsorgsplasser i eldreomsorgen eller skape flere barnehageplasser, som tross alt er det vi trenger, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.  

Norge står overfor store helse- og velferdsutfordringer i årene som kommer, og vi blir flere eldre og færre i jobb. Skal vi klare å løse de utfordringene, er vi avhengig av alle gode krefter – først og fremst det offentlige, men også private og ideelle i samarbeid med det offentlige. 

Det er det vi mener regjeringen burde sett på; Hvordan få til mer samarbeid, kortere helsekøer og bedre tjenester til våre yngste, eldste og mest utsatte. Ikke hvordan man kan gjennomføre en styrt avvikling av en bransje med over 100.000 jobber, høy innovasjonstakt og godt fornøyde pasienter og brukere, sier Ole Erik Almlid.  

Det er dyrere for samfunnet at mange skal å gå sykemeldt, enn at det offentlige kutter ventetidene gjennom å kjøpe velferdstjenester fra bedrifter i bygd og by, sier han.  

En rapport utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra NHO viser at utfasing av bedrifter i velferden vil ramme én av tre distriktskommuner1 og 20 % av alle landets kommuner. Alle tre alternativene som skal utredes, peker i retning av mer stat og kommune, og mindre valgfrihet for pasienter, brukere og folkevalgte i bygd og by, og spesielt i mindre distriktskommuner. 

 - Utviklingen av velferdssamfunnet vårt er historien om samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører, og brede kompromisser basert på et robust faglig grunnlag. Dette utvalget legger ikke opp til å videreføre den tradisjonen, sier han.  

Det er uforståelig at Ap og Sp har gått med på et så drastisk utredningsarbeid som ikke har et grunnlag i de to partienes politiske program, og som er langt fra å ha et flertall i Stortinget. Å sette i gang et slikt arbeid fremstår som uansvarlig med tanke på hva som er vanlig praksis for offentlige utredninger, sier han.