Seks kommuner kjemper om å bli årets næringslivskommune 2023

For fjerde år på rad kårer NHO og KS Norges beste vertskommune for næringslivet. Vinneren kåres 15. mars.

Kåringen er et felles initiativ fra NHO og KS for å sette søkelys på gode vertskapskommuner for næringslivet.

- KS og NHO har felles interesse i å skape gode vertskapskommuner for næringslivet. Et velfungerende næringsliv bidrar til attraktive lokalsamfunn og nye arbeidsplasser. Årets nominerte er spennende og framoverlente, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

- Gjennom å fremme kommuner som skiller seg positivt ut på dette området, håper vi å inspirere flere kommuner. God dialog og forståelse for ulike roller er viktig for forholdet mellom kommuner og næringsliv, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Det har kommet inn mange gode nominasjoner og juryen har nominert tre kommner i klassen over 15000 innbyggere og tre i klassen under 15000 innbyggere.

Årets vertskapskommune for næringslivet 2023 blir kåret på Kommunalpolitisk Toppmøte 15. mars. Direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, vil overrekke prisen.         

Toppmøtet kan du også se i nett-TV: Kommunalpolitisk Toppmøte 2023 (vimeo.com)

 

Her er de nominerte:

De 3 nominerte under 15000 innbyggere:

Fyresdal

Fyresdal kommune legger stor vekt på godt samarbeid med næringslivet. Kommuneadministrasjonen og næringslivet er samlokalisert i felles kontorbygg. Kommunen er i gang med rullering av kommuneplanens samfunnsdel, der overordnede målsettinger er "Bulyst og næringsutvikling".

For å legge til rette for bedrifter som trenger arbeidskraft, gjennomfører Fyresdal kommune arkitektkonkurranse for å utvikle attraktive boformer.

Ett av årets mest heftige reisemål i ligger i Fyresdal - Tretoppveien. Her kan du både rusle og trille 15 meter over bakken på en 1 kilomneter lang universelt utformet plankevei på stolper.

Kommunen jobber aktivt for å sikre energiforsyning.  De har blant annet har etablert MYLDR Energipark Fyresdal AS. Her skal det legges til rette for sirkulærøkonomi og bærekraftig ressursbruk som skaper framtidas arbeidsplasser.

I nominasjonen poengteres det gode samarbeidet og servicen kommunen har ovenfor næringslivet.

 

Åmli kommune

Åmli er en tradisjonsrik skogkommune, og sagbruket er en hjørnesteinsbedrift i kommunen. 

Etter at Bergene Holm i 2015 begynte arbeidet med å se på potensialet for etablering av produksjon av avansert biodrivstoff, gjorde Åmli kommune en betydelig innsats for å sikre at etableringen skulle komme i tilknytning til sagbruksanlegget i kommunen. Her skal skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbruksindustrien utgjøre råvarene for produksjon av bærekraftig, miljøvennlig og fornybart drivstoff til bruk i transportsektoren.

I nominasjonen poengteres det at kommunens aktive arbeid har vært avgjørende for at den første planlagte fabrikken bygges her.

Uten aktiv tilrettelegging fra Åmli kommune i utgangspunktet, er det vanskelig å se at prosjektet kunne fått utvikle seg og derigjennom også sikre seg så betydelige investeringer som går til utvikling av ny, grønn og klimavennlig industri i en norsk distriktskommune.

 

Røst kommune

Kommunen har vedtatt ny samfunnsplan som slår fast at verdiskapingen skal styrkes og antall arbeidsplasser skal øke. Kommunen jobber aktivt for at det skal være lett å starte og utvikle bedrifter. Kommunen har et tett samarbeid med næringslivet gjennom faste møteplasser og sammen har de realisert reiselivsportalen www.visitrøst.no .

Røst kommune samarbeider med Bodø 2024 (europeisk kulturhovedstad) og Nordland fylkeskommune om kunst- og kulturprosjektet Via Querinissima. Konkret vil prosjektet skape en europeisk kulturarvrute som skal strekke seg fra Røst til Venezia, i Pietro Querinis fotspor. Målet vil, i tillegg til å formidle og løfte opp vår felles historie, være å presentere og promotere næringsliv og reiseliv. Ikke bare for Røst, men hele Nordland. Det skal også gjennomføres en sjømatmesse, hvor bredden innen norsk fisk skal presenteres, i tillegg til tørrfisken.

Kommunen jobber også sammen med næringslivet og kystverket med Røst fiskerihavn og ny industrikai.

 

De 3 nominerte over 15000 innbyggere:

Halden

Halden kommune er en foregangskommune når det kommer til digitalisering og innovasjon, og har vist seg å være omstillingsdyktig og fremoverlent mot bedriftene den er vertskap for. Dette gjenspeiles i rask og god service, og forutsigbarhet i planer og politikk.

Gjennom en tett samarbeidsorientert dialog med næringslivet og akademia, og en proaktiv tilnærming til start-ups, legger kommunen grunnlaget for banebrytende utvikling og løsninger som vil kunne hjelpe både innbyggerne og næringslivet i Halden på sikt. De omtales som en Ja-kommune som tilrettelegger for inkubatormiljøer, åpne planprosesser og aktiv næringsutvikling er klart definert i samfunnsplanen.

Vertskapsrollen for Smart Innovation Norway med sine klynger innen Energi, AI og Dekommisjonering trekkes frem i nominasjonen som særskilt positiv, hvor kommunen bidrar til å øke kunnskapen og ruste næringslivet, samt åpner for eksportmuligheter av nye tjenester og banebrytende innovasjon.

Innsatsen som gjøres på dekommisjoneringsområdet kan bidra til å utvikle nær sagt en helt ny næring i Norge.

 

Narvik

Narvik kommune har lagt godt til rette for store og viktige etableringer for å møte det grønne skiftet.  Etableringer som vil gi gode ringvirkninger til samfunnet, skape spennende arbeidsplasser og fortsette industrieventyret i byen.

Kommunen er samarbeidsorientert og inviterer til tett dialog, og tar tilbakemeldingene de får fra både samfunn og næringsliv med seg i avgjørelsene de tar for samfunnsutviklingen.

Narvik omtales som regional foregangskommune i nominasjonen, og de går i tet for å tilgjengeliggjøre areal for samfunnsutvikling, næring og vekst. Videre tilrettelegges det for teknologiske studier for å bygge oppunder kompetansebehovet i de samme næringer.

Narvik har vist helhetlig tanke og strategi for tiltrekning av ny grønn industrietablering, og bygger på skuldrene av 400 års industrihistorie.

 

Sandefjord

Sandefjord er blant topp fem kommuner i Norge med høyest andel private bedrifter, og i nominasjonen omtales kommunen som næringsoffensiv og samarbeidsorientert mot bedriftene den er vertskap for. Kommunen jobber aktivt med å utvikle næringsarealer, god infrastruktur,

kommunen som bosted og et godt sentrum, og bidrar til at næringslivet finner kompetansen den trenger.

Næringsutvikling er en sentral del av kommunens arbeid med samfunnsutvikling, og næringslivet er betydelig involvert i utarbeidelse av strategisk næringsplan.

Kommunen kan vise til unik gründertilrettelegging og – kultur, med over 500 bedriftsetableringer årlig. De gjør flere initiativer for å sikre kompetanse, mellom annet gjennom Globale Sandefjord, hvor det jobbes med inkludering av det flerkulturelle miljøet for å mobilisere dette som ressurs i arbeidslivet.

Sandefjord kommune har som ambisjon å bli best på næringsutvikling, og kan vise til bred innsats og omfattende tiltak over tid for å komme dit.