Finalister til årets vertskapskommune

Et næringsliv som skaper og tar vare på viktige og attraktive arbeidsplasser og bidrar til ønsket samfunnsutvikling er viktig for å sikre vekst og utvikling i hele landet.

NHO og KS har nominert til sammen seks kommuner i to kategorier i kåringen av årets vertskapskommune for næringsutvikling. Offentliggjøring av vinnerne skjer 1. februar, under Kommunalpolitiske Toppmøte 2022.

Du kan følge offentliggjøringen av vinnerne ved å melde deg på her:
Kommunalpolitisk Toppmøte 2022

Kommunene er nominert i to klasser, over og under 15 000 innbyggere.

De nominerte er:

Under 15 000 innbyggere: Flatanger (Trøndelag), Sogndal (Vestland), Tysvær (Rogaland)

Over 15 000 innbyggere: Kinn (Vestland), Kongsvinger (Innlandet), Rana (Nordland)

Kåringen er et samarbeide mellom KS og NHO. Prisen deles ut til en kommune på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

Kommuner har selv sendt inn kandidater til årets vertskapskommune. KS og NHO mottok forslag fra hele landet.

Begrunnelser

Mange kommuner har gjort mye godt arbeid i samarbeid med næringslivet, og det er flere som har mye å lære bort. Juryen bestående av representanter fra NHO og KS har nominert tre finalister i hver kategori, og på Kommunalpolitisk toppmøte 2. februar 2022 kåres vinnerne.


Kategori kommuner med færre enn 15 000 innbyggere

Flatanger
Kommunen får gode skussmål fra samarbeidspartnere og lokalt næringsliv for hvordan de legger til rette for næringsutvikling og bedrifter, gjennom aktiv næringspolitikk og særlig tilrettelegging for areal og infrastruktur. Den gode dialogen mellom kommunen og næringslivet gjenspeiles i samarbeid om strategisk næringsplan, bolyst-prosjekt, nettportalen flatanger.no og lokalavisen Flatangernytt. Kommunen er et forbilledlig eksempel på hvordan selv de minste kommunene, trass begrensede ressurser, kan være en viktig bidragsyter og vertskap for næringslivet.

Sogndal
Kommunen er et nav i et virkemiddelapparat som inkluderer nabokommunene. Utviklingsarbeid er solid forankret i politisk ledelse og godt administrativt bemannet. Videre har kommunen utmerket seg for sitt arbeid med aktiv inkludering i arbeidslivet.
Sogndal har fått til å utvikle et gryende nærings- og samfunnsliv som tiltrekker seg høyt utdannede i alder 20-40, som en av veldig få unntak fra trenden som peker mot befolkningsnedgang og demografiske skjevheter utenfor de store bysentrene. Kommunen er således et forbilde og til inspirasjon for distriktskommuner som jobber for nye, moderne arbeidsplasser.

Tysvær
Kommunen tar samfunnsutvikler-rollen på alvor og er opptatt av næringslivets betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og samfunnsbidrag i lokalsamfunnet. Tysvær har vært pådriver for etablering av regional næringspark for areal og energikrevende industri som med sin strategiske plassering legger til rette for ringvirkninger i samtlige fem nabokommuner. Dette blir Norges største ferdigregulerte næring og industripark.
Kommunen omtales som en JA-kommune som aktivt prioriterer behandling av saker som kan føre til verdiskaping. God dialog med næringslivet og en engasjert og positiv politisk ledelse og administrasjon arbeider for at næringslivet skal lykkes i å ta posisjon i grønn omstilling.

Kategori kommuner over 15 000 innbyggere

Kinn kommune
Kommunen ser på næringsutvikling som en sentral del av samfunnsutviklingen. Det illustreres på flere områder. Plan og styringssystemer understøtter at kommunen prioriterer dette. Innsatsen er godt forankret tverrsektorielt og mellom politikk og administrasjon. Kommunen har videre etablert et godt, likeverdig og produktivt samarbeid med lokalt næringsliv. En konsekvens av at næring over tid har blitt systematisk prioritert er at kommunen opplever stor vekst i etablering av nye boligfelt og boligprosjekt, sentrumsutvikling, nye fabrikker og næringsetableringer og nye satsinger.

Kongsvinger kommune
Kommunen har, i samarbeid med regionens næringsliv, høgskole, næringsutviklingsapparat og øvrige kommuner i regionen, over flere år jobbet svært aktivt og målrettet med næringsutvikling og tilrettelegging for bærekraftig næringsvekst. Sammen med de andre aktørene har Kongsvinger kommune snudd en region med tap av mange arbeidsplasser til en region i vekst.
Sentralt i dette har vært arbeidet har vært å være en pådriver i det regionale næringsutviklingsarbeidet, som har resultert i en regional næringsstrategi og næringsarealstrategi som både stimulerer og legger rammer for regionens offensive satsning.

Rana kommune
Det er et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet i kommunen, både administrativt og politisk. Gjennom dette samarbeidet er det utviklet et solid og helhetlig planverk – fra samfunnsdel, næringsplan til budsjett – som har satt dem i posisjon til å være en attraktiv vertskommune for nye etableringer. Kommunen har en visjon “Norges grønne industrihovedstad - Framtida er fornybar”. Dette har blitt fulgt opp med konkrete og prioriterte planer. Syv strategiske viktige prosjekter ble løftet fram, der flyplass, dypvannskai og batterifabrikk og utvikling av industripark i nabokommunen var blant disse.

Hva definerer en god vertskapskommune?

Et næringsliv som skaper og tar vare på viktige og attraktive arbeidsplasser og bidrar til god samfunnsutvikling, er viktig for å sikre vekst og utvikling i hele landet.

En kommune som legger godt til rette for næringsutvikling kan være et viktig konkurransefortrinn for bedriftene.

Kommunens rolle som samfunnsutvikler er viktig. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling.

Hensikten med dette initiativet er å løfte frem de gode eksemplene der kommuner og næringsliv sammen har skapt en merverdi til det bedre både for lokalsamfunnet og næringslivet.

Prisen kan deles ut til kommunen, enten på bakgrunn av enkelttiltak på et konkret område eller begrunnes i et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

Gode vertskapskommuner kan fremstå på ulike måter, og må ikke tilfredsstille noen absolutte kriterier.

 

I det følgende har vi listet opp noen faktorer som kan kjennetegne en god vertskommune og derav danne grunnlag for å nominere kommunen som en «God vertskapskommune for næringslivet»:

Kommunen er samarbeidsorientert

 • Kommunen og næringslivet har et godt samarbeid og kontinuerlig dialog.
 • Kommunen har plan og strategi for næringsutvikling
 • Kommunen har et godt samarbeid med andre kommuner, fylke, virkemiddelapparat, regional stat, næringslivsforeninger.
 • Næringslivet i kommunen har en aktiv rolle i lokal / regional samfunnsutvikling.
 • Det er et organisert samarbeid mellom næringsaktørene og kommunen

Kommunen er aktiv overfor næringslivet

 • Kommunen har et bevisst forhold til hvordan de skal jobbe sammen med næringslivet
 • Det er god kontakt mellom kommune og næringsliv, kommune og næringsliv kjenner hverandres behov
 • Kommunen legger til rette for at nye bedrifter og gründere kan etablere seg
 • Kommunen jobber aktivt med innovative og bærekraftige anskaffelser og leverandørutvikling

Kommunen er omstillingsdyktig

 • Kommunen tar i bruk innovative grønne løsninger
 • Kommunen legger til rette for at næringslivet kan utvikle seg
 • Kommunen bidrar i viktig omstillingsarbeid for næringslivet, herunder grønn omstilling.

Listen er ikke uttømmende.