Status for nye økonomiske tiltak for bedriftene og arbeidsgiverperioden

Restaurantsjef står i døra og ser i kamera.

Illustrasjonsbilde: Istock.

Følg med her for det siste om krisetiltak som lønnstøtte, lånegaranti, kompensasjonsordninger, utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger og endringer i arbeidsgiverperioden.

Regjeringen presenterte 14. desember 2021 de økonomiske tiltakene for næringslivet, etter at de innførte svært strenge smitteverntiltak som skal vare i fire uker.

NHO mente flere av de økonomiske tiltakene traff våre medlemmer for dårlig, og har vært i  tett kontakt med både regjeringen og Stortinget om dette. Dialogen har ført til viktige justeringer, blant annet en forbedret lønnsstøtteordning. Det blir lagt frem en proposisjon med flere av ordningene for Stortinget den 14. januar 2022. Les mer status for de økonomiske tiltakene for bedriftene under. 

Snarveier
Lånegarantiordningen (vedtatt 17. desember)
Lønnsstøtteordningen (se status under)
Nasjonal kompensasjonsordning for næringslivet (under behandling)
Utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger (under utarbeidelse)
Kommunal kompensasjonsordning (under utarbeidelse)
Arbeidsgiverperioden (under utarbeidelse)

Tiltak som er vedtatt:

Lånegarantiordningen

Hva går ordningen ut på: Staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av krisen. Den maksimale løpetiden for garanterte lån under ordningen er seks år, inkludert eventuelle forlengelser.

Status: Finansdepartementet har 17. desember, etter godkjenning fra ESA, kunngjort en forskrift om at ordningen gjeninnføres fra denne dag og ut juni 2022. Gjeninnføringen innebærer at bankene igjen kan innvilge garanterte lån under ordningen frem til utgangen av juni 2022. Dersom utviklingen skulle tilsi at ordningen bør lukkes tidligere, vil departementet informere om det i god tid i forkant.

NHO mener: Vi er positive til at denne ordningen reetableres.
 

Tiltak som regjeringen har foreslått og som er under arbeid: 


1. Lønnsstøtteordning

Hva den går ut på: Lønnsstøtteordningen skal hindre at bedriftene mister næringsspesifikk/kritisk kompetanse som det siden vil bli tidkrevende og kostbart å få tak i. Ordningen må innrettes slik at det for bedriftene samlet sett vurderes å være mer lønnsomt å beholde folk enn å permittere.

Status: Regjeringen har foreslått å innføre en ny lønnsstøtteordning for desember 2021 og januar-februar 2022. Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da. Skatteetaten skal forvalte ordningen.

 • Maksbeløp: Regjeringen og SV ble 20. desember 2021 enige om lønnsstøtteordningen. Maksbeløpet blir 40.000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn. Ordningen vil gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1. desember 2021. Minimumsbeløpet per ansatt ved omsetningsfall på 20 prosent blir 4000 kroner.
 • Merk at forslaget er under behandling og ikke er formelt vedtatt. Regjeringspartiene og SV har inngått avtale om innholdet i ordningen, så det er sannsynlig at den blir vedtatt. Likevel kan det ikke utelukkes at ordningen blir justert. NHO vil derfor fortsatt følge med og ha dialog med regjeringen og partiene i Stortinget.

Les om hvordan ordningen nå er utformet 

NHO mener: NHO er glade for at regjeringen har lyttet og nå lagt fram en forbedret lønnsstøtteordning. NHO mener imidlertid at enda flere ansatte kunne sluppet permittering før jul hvis det var mulig å kombinere permittering for noen med lønnsstøtte for andre.


2. En nasjonal kompensasjonsordning for næringslivet

Status: Du kan nå søke om tilskudd for periodene november og desember 2021. Søknadsfristen for disse periodene er 25. april 2022.

Mer informasjon og søkeportal: Kompensasjonsordning for næringslivet (kompensasjonsordning.brreg.no)

Ordningen er justert fra sist den var i bruk. Dette inkluderer blant annet krav om tilbakebetaling av tilskuddet dersom virksomheten går med overskudd for året samlet sett, eller dersom virksomheten betaler ut utbytte (eller foretar enkelte andre disposisjoner).

NHO mener: Det er viktig for våre medlemmer at den nasjonale kompensasjonsordningen gjeninnføres. Vi hadde flere innspill til regjeringens forslag til utforming.

Våre hovedinnspill til høringsforslaget var: 

 • Generelt er NHO positiv til at det kommer en kompensasjonsordning. Vi og støtter også kompensasjon for tapt varelager og omleggingen til at ordningen gir tilskudd månedlig ordning.
 • Ordningen må gjelde så lenge smittevernrestriksjoner i vesentlig grad hindrer normal forretningsdrift.
 • Forslaget om at tilskuddet skal betales tilbake hvis bedriften går med overskudd for kalenderåret vil medføre at bedriftene ikke blir kompensert for den ulempe de påføres. I tillegg har forslaget flere andre uheldige virkninger og gir opphav til en rekke avgrensningsproblemer.
 • Forslaget om utbyttenekt for bedrifter som mottar tilskudd vil forhindre at utbytte kan tas ut for å betale godtgjørelse til eier eller formuesskatt. I tillegg reiser det en rekke andre avgrensningsproblemer.
 • NHO støtter intensjonen bak de foreslåtte reglene for å hindre omgåelse. Misbruk av ordningen må unngås. Reglene er imidlertid utilstrekkelig utredet og klargjort. Det åpner for betydelig innslag av skjønn, noe som gjør reglene lite forutsigbare for bedriftene, og som også kan utfordre rettssikkerheten.

3. Utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger

Status: Regjeringen varslet at de vil vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.

NHO mener: Vi er positive til en midlertidig lempning på kravene til utsettelse. Forsinkelsesrenten på 8 prosent er for høy. Det bør vurderes å forskyve gjenstående avdrag, slik at avdragsperioden blir noe lenger enn til og med september 2022.


4. Kommunal kompensasjonsordning

Hva ordningen går ut på: Kommunene kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.

Status: Partiene er enige om at 500 millioner av regjeringens varslede 1000 millioner til kommunal kompensasjonsordning bevilges i nysalderingen for 2021. De 500 millionene som nå kommer allerede i år, er i tillegg til 200 millioner som allerede er delt ut nå i desember.

NHO mener: Det er bedre med overordnede, regelstyrte ordninger enn mer skjønnsbaserte lokale eller næringsrettede ordninger.

Når det blir en utvidet kommunal ordning, mener NHO at:

 • Kriteriene bør fastsettes slik at ordningen treffer alle virksomheter som er rammet av smittevernrestriksjoner.
 • Midlene bør bidra til å skape aktivitet. Å dekke kostnader ved å tilpasse driften til smittevernrestriksjoner og kostnader ved nedstenging og gjenåpning vil bidra til det.
 • Vekstbedrifter og bedrifter som har falt utenfor tidligere ordninger bør fanges opp.
 • For å sikre at alle virksomheter som er rammet av smittevernrestriksjoner vil kunne få utbetalt støtte etter ordningen, bør den være søknadsbasert.
 • Ved vedtak om lokal nedstenging kan ordningen avgrenses til virksomheter som er omfattet av slike vedtak, og direkte berørte leverandører.
 • For en mest mulig enkel og rask søknadsbehandling og utbetaling, kan det fastsettes sjablongmessige støttebeløp basert på virksomhetenes størrelse målt etter omsetning.

Andre ordninger som NHO jobber med å forbedre


Arbeidsgiverperioden ved koronarelatert fravær

Status: Koronarelatert sykefravær: Arbeidsgiverperioden ved koronarelatert sykefravær reduseres fra 16 dager til fem dager fra 1. desember 2021 frem til 1. juli 2022.

NHO mener: Vi kommer også til å se mer fravær grunnet smitte og karantene. Derfor må arbeidsgiverperioden ved koronarelatert fravær reduseres ytterligere fra fem til tre dager.

 

Arbeidsgiverperioden ved permittering

Status: Arbeidsgiverperioden ved permittering er 10 dager. Stortinget har vedtatt at den skal øke fra 10 til 15 dager fra 1. mars 2022.

NHO mener: Selv med en god lønnstøtteordning vil vi kunne risikere at mange bedrifter må permittere sine ansatte. Derfor mener vi at arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres ned til fem dager.