Stortingsmelding om helsenæringen

-Innstillingen viser at det er tverrpolitisk enighet til å satse på helsenæringen i Norge. Det betyr økt konkurransekraft og flere lønnsomme arbeidsplasser i næringen, sier Grete Karin Berg i NHO.

-Dette er et stort gjennomslag for helsenæringen, sier avdelingsdirektør Grete Karin Berg i NHO. Berg trekker frem følgende punkter fra innstillingen som særlig viktige:

  • Et godt samarbeid mellom helsetjenestene, forskningsmiljø og industri er avgjørende for å utvikle nye legemidler, diagnostiske tester, tjenesteinnovasjon og teknologi.
  • Ledere i helsetjenesten må få et tydeligere innovasjonsmandat
  • Forventningene til innovasjon og samarbeid med forskning og næringsliv i oppdragsdokumenter til helseforetakene, må følges opp med insentiver og finansieringssystemer. Regjeringspartiene sammen med Ap og Sp mener det er behov for å vurdere å ta i bruk insentiver som DRG-takster, forskningsfinansiering og andre takseringsløsninger for aktivt å støtte opp under innovasjon i helsetjenesten. Dette flertallet mener det bør også vurderes å iverksettes tiltak som gir uttelling for ansatte å satse på kommersialisering, Innovasjon og næringslivssamarbeid.
  • Andelen kliniske studier må inngå i måleparametrene i den resultatbaserte finansieringen
  • Det bør vurderes hvordan opsjonsordningen kan justeres for at den skal bli enda mer anvendelig for oppstartsbedrifter innen helsenæringen
  • Helsedata i forskning, innsiktsanalyser, kunstig intelligens og maskinlæring har stor betydning for utvikling i av bedre helsetjenester og næringsutvikling, og er tilfredse med at Regjeringen har igangsatt arbeidet med helseanalyseplattformen.

-Disse tiltakene vil også bidra til å styrke hjemmemarkedet for helsenæringen. NHO vil jobbe for at tiltakene gjennomføres, slik at helsenæringen i Norge får styrket konkurransekraft, skaper flere arbeidsplasser og gir landet vårt økte eksportinntekter, sier Grete Karin Berg.
I tillegg foreslår Ap, Sp og Sv en rekke tiltak som har til hensikt å sette ytterligere fart i utviklingen av helsenæringen i Norge. -Vi er glade for at opposisjonen vil styrke e-helsefeltet, utvikle og forsterke satsingen på helseindustri og på områder hvor vi har potensial til å bli globalt ledende, sier hun. Hun trekker frem utvikling og implementering av persontilpasset medisin som eksempler på dette. Ifølge Berg foreslår opposisjonen også å øke andelen innovative innkjøp og anskaffelser, i tillegg til å evaluere nye metoder for et mer robust system for introduksjon av innovasjoner i helsetjenesten og tiltak for styrket legemiddelberedskap gjennom offentlig-privat samarbeid. –Dette er også tiltak som bør realiseres, sier hun.

Aldrende befolkning utfordrer helsetjenesten
NHO er skuffet over at verdien av tjenesteleddet innen helsenæringen i liten grad er berørt i innstillingen. -En aldrende befolkning og flere personer med sammensatte sykdommer utfordrer den norske helse- og omsorgstjenesten. Vi mener det er viktig at innovasjonen i hele helseverdikjeden sees i sammenheng for å sikre en bærekraftig helsetjeneste i årene som kommer, avslutter Berg.