Kommune-NM: Vinnerkommuner drar resten av landet med seg

Bilde av NHO-sjef Ole Erik Almlid

Fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Det sentrale Østlandet og bykommunene langs kysten gjør det best i NHOs rangering.

Det er ni kommuner på Østlandet og åtte kommuner på Vestlandet som er plassert på topp-20-listen.  Det gode næringsklimaet her skaper ringvirkninger over hele landet. 

Kommune-NM måler alle de 422 kommunene på områder som kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv og kommuneøkonomi og viser hvilke kommuner som kan oppleves som de mest attraktive for næringslivet.

Her finner du alle resultatene for 2018.

Nasjonal dugnad

- Vi trenger en nasjonal dugnad for å skape en million arbeidsplasser fram til 2050. Da trenger vi næringsaktive kommuner som legger til rette for å utløse potensialet næringslivet representerer, sier fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

Han mener målingen viser at kommuner som ligger i randsonen til de store kommunene, og som definerer seg inn i storbyregionen framfor å vende blikket mot distriktskommuner i stedet, har en tendens til å score bra. 

- Mange kommuner jobber intenst for å skape aktivitet. Noen andre lener seg kanskje i for stor grad på offentlige overføringer. Hvordan sikre privat næringsvirksomhet i kommunen? Det må lokalpolitikere, spesielt i de mest sårbare kommunene, ha på lista når de driver valgkamp neste høst.

Bykommuner vinnere

I Kommune-NM kommer bykommuner og kommunene rundt disse godt ut. Tett befolkede områder gir grunnlag for større lokale markeder som for næringslivet har betydning i form av større tilgang på spesialisert arbeidskraft og et større lokalt kundegrunnlag.

- Et større marked gir gode næringsvilkår i form av synergieffekter mellom bedriftene gjennom konkurranse, samarbeid og kunnskapsutvikling.  Dataene i Kommune-NM viser at større kommuner tenderer til å ha yngre arbeidsstyrke, lavere kommunale utgifter til administrasjon, høyere næringslivsvariasjon og privat sysselsetting. Kommunenes kjøp av private tjenester har dessuten en positiv sammenheng med folketall og hvor sentralt kommunen ligger.  Vi må fortsette å slå sammen kommuner for å skape mer kompetente enheter som gir et bedre lokalt næringsklima.

- Dette viser at det er viktig med en god næringspolitikk for de folkerike områdene. Det gjelder samferdselspolitikk der vi må prioritere de veier, jernbaner og havner som er mest lønnsomme.  Det gode næringsklimaet er også avhengig av tilgang til det internasjonale markedet gjennom særlig EØS-avtalen. Eksport av bearbeidede varer er et kjennetegn for fylkene som kommer best ut på næringslivsindikatorene, sier Almlid.

Resultatene i Kommune-NM er påvirket av strukturelle forhold, nasjonale prioriteringer og andre drivkrefter som ligger utenfor hva en kommune kan styre selv.  Men dette er ikke til hinder for at kommunene må utnytte sin handlingsfrihet maksimalt gjennom lokale tiltak som for eksempel slankere administrasjon og kjøp av private tjenester.     

Her finner du hele rapporten

 

Her er de 20 beste kommunene:

 1. Sola
 2. Oslo
 3. Bærum
 4. Austevoll
 5. Trondheim
 6. Ullensaker
 7. Ås
 8. Kongsberg
 9. Stavanger
 10. Asker
 11. Bergen
 12. Sogndal
 13. Sandnes
 14. Tromsø
 15. Skedsmo
 16. Ålesund
 17. Kristiansand
 18. Førde
 19. Lier
 20. Tønsberg

Topp 20-listen er dominert av de største byene og områdene omkring.  Østlandet (9) og Vestlandet (8) har omtrent like mange kommuner på topplista.  Sola rangeres høyest i år, som i alle tidligere versjoner av Kommune-NM. Deretter følger Oslo, Bærum og den mindre kommunen Austevoll, som har betydelig næringsaktivitet innenfor sjømat og skipsverft. Byområdene langs hele kysten gjør det generelt godt.

Årets indikatorsett dekker fem temaområder:

 • næringsliv
 • arbeidsmarked
 • demografi
 • kompetanse
 • kommuneøkonomi

Innenfor hvert av temaområdene er det spesifisert tre til fem enkeltindikatorer som gir et bilde av utviklingstrekk over tid og sammenligningsgrunnlag på tvers av kommuner.  NHOs Kommune-NM 2018 gir nøkkeltall på en rekke relevante områder som er av interesse for næringsliv, politikere, offentlige etater og innbyggere.

Det er en sterk sammenheng mellom befolkningsantallet og kommunenes plassering i Kommune-NM. Alle landets fem største kommuner er blant de 20 høyest rangerte kommunene. Kommuner omkringliggende de største byene tenderer også til å rangere høyt. 

Her finner du resultatene for alle kommunene.

Små scorer dårlig

Listen over de lavest rangerte kommunene domineres av småkommuner. Samtlige av de 20 lavest rangerte kommunene har færre enn 3000 innbyggere.  Kommuner som både har stort areal og få innbyggere tenderer særlig til å rangere lavt.

De 20 dårligste av landets 422 kommuner:

422) Kvæfjord                  Troms og Finnmark

421) Ballangen                 Nordland

420) Fosnes                      Trøndelag

419) Loppa                        Troms og Finnmark

418) Engerdal                   Innlandet

417) Vevelstad                 Nordland

416) Fedje                         Vestland

415) Kvalsund                   Troms og Finnmark

414) Søndre Land            Innlandet

413) Tysfjord                    Nordland

412) Tranøy                      Troms og Finnmark

411) Hasvik                       Troms og Finnmark

410)  Bø                             Nordland

409) Evenes                      Nordland

408) Karlsøy                      Troms og Finnmark

407) Kvænangen             Troms og Finnmark

406) Dyrøy                        Troms og Finnmark

405) Aremark                   Viken

404) Bindal                       Nordland

403) Lødingen                  Nordland

Kommune-NM publiseres for syvende gang i år. Materialet er utarbeidet av Menon Economics på vegne av NHO. Alle indikatorene som inngår i Kommune-NM er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk.

Her finner du hele rapporten