Ønsker å videreføre program for bedre offentlige innkjøp

Publisert

Per Øyvind Langeland

NHOs Per Øyvind Langeland ønsker at Norge skal bli ledende til å bruke innovasjon for å løse behov i offentlig sektor.

Nasjonalt program for leverandørutvikling jobber for mer innovative offentlige anskaffelser – med gode resultater. Nå ønsker partene å videreføre og oppskalere samarbeidet.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har jobbet målrettet over flere år for å øke innovasjonseffekten i innovative anskaffelser. Resultatene er gode, og oppmerksomheten om arbeidet økende. Videreføring, videreutvikling og oppskalering av LUP i en ny programperiode er et viktig verktøy for å gjøre offentlige anskaffelser til en kraftigere innovasjonsmotor. 

Det er ett av de viktige budskapene når NHO, i samarbeid med KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, nå har gitt konkrete innspill til regjeringens arbeid med stortingsmelding om offentlige anskaffelser. 

Kartlagt hindringer

- Vi har jobbet godt med disse andre organisasjonene som utgjør styringsgruppen i LUP. Sammen har vi kartlagt hva som utgjør viktige hindringer for at flere gjennomfører innovative anskaffelser og analysert funnene. Og så står vi alle bak forslag til hvordan vi kan øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Det er svært nyttig at representanter for innkjøpere, leverandører og virkemiddelapparat finner sammen på denne måten, sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland. 

Barrierene og mulighetsrommet analysen har identifisert kan oppsummeres med følgende tre hovedelementer: 

  • Mangelfull ledelsesforankring og kompetanse gir behov for økt profesjonalisering av innovative anskaffelsesprosesser.  
  • Usikkerhet om effekter og gevinstrealisering ved implementering gir rom for å aktivere virkemidler som kan utløse flere utviklingsprosjekter og spre nye løsninger til flere. 
  • Systemsperrer og mangfoldet av aktører stiller krav til bedre styring, forenkling og samordning av støtte- og virkemiddelapparatet. 

Analysen vår peker på flere grep og verktøy som hver for seg vil kunne bidra til å bygge ned disse barrierene og utløse mulighetene som ligger i innovative anskaffelser. Vi lister opp flere typer av tiltak som bør vurderes, en fellesnevner kan sies å være at virkemidlene bør dreies mer i retning av å gi en etterspørselsdrevet utvikling på området. 

Store forventninger

- Vi har nå store forventninger til at regjeringen adresserer disse i stortingsmeldingen, sier Langeland. 

Et av tiltakene organisasjonene står samlet om, er behovet for å videreføre og styrke LUP i en ny programperiode. I LUPs første periode (2010-14) jobbet programmet konkret med piloter for å vise at innovative offentlige anskaffelser (IOA) virker. I andre periode (2015-19) jobbes det med å modne relevante aktører til å bruke IOA og for å bidra til at IOA blir varig praksis i virksomhetene. I fortsettelsen foreslås det å rette fokus på å skalere arbeidet slik at flere tar IOA i bruk og med større vekt på samfunnseffektene. Målet er at Norge skal bli ledende til å bruke innovasjon for å løse behov i offentlig sektor. 

Les mer: