NHO

Innhold

Avtalen om statsbudsjettet viser vei ut av krisen

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

FRP og regjeringspartiene er enige om neste års statsbudsjett. - De har lyttet til NHO og bedriftene på flere punkter. Det har blant annet kommet viktige endringer i avgifts – og skattenivå som er viktig for næringslivet for å komme seg gjennom og ut av koronakrisen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Partene ble i november enige om en krisepakke for næringslivet som varer ut februar 2021. Nå er det også enighet om statsbudsjettet for neste år.

- For et hardt presset næringsliv viser dette statsbudsjettet vei ut av krisen. Både kutt i formuesskatt, betydelige lavere avgifter for grensehandel-varer og satsing på karbonfangst og -lagring, er viktig for bedrifter over hele landet. Det gjelder også styrkingen av samferdsel og maritim næring. Denne enigheten gjør det lettere for bedriftene å komme seg gjennom krisen og sikre omstilling og jobbskaping. Jeg vil gi ros til politikerne, som har lyttet til NHO og bedriftene i høst, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Under koronakrisen har effekten av grensehandel til Sverige blitt tydelig for norske bedrifter. NHO har tidligere anslått at reduserte avgifter på sukker, tobakk og alkohol kan gi flere tusen arbeidsplasser.

- Rekkevidden av grensehandelens effekt på norske bedrifter har blitt tydelig dette året. Reduksjon av avgiftene på grensehandelsvarer for sjokolade og brus, snus og alkohol bidrar til å sikre arbeidsplasser på norsk side, sier Almlid.

- Budsjettforliket bidrar også til å opprettholde aktiviteten innen viktige distriktsnæringer, som maritim industri, og byggenæringen, gjennom bevilgninger blant annet til samferdsel.

Viktige punkter for bedriftene i statsbudsjettet 2021:

  • Investeringsbeslutning på karbonfangst og -lagringsprosjektet
  • Videreføring av kompensasjonsordning
  • Betydelig redusert avgiftsnivå på grensehandelsvarer
  • Reduksjon i formuesskatten
  • Redusert og utsatt skatter og avgifter (også vannkraft)
  • Finansieringsordning for ordrebasert næring  og tiltak for flåtefornyelse i maritim klynge
  • Økte bevilgninger til samferdsel, som asfaltering, rassikring, broer, m.m.
  • Satsing på viktige EU-programmer innenfor forskning og utdanning

NHO-sjefen er likevel tydelig på at dette ikke nødvendigvis er den endelige fasiten for neste år:

- I høst har vi sett at begynnende optimisme er blitt avløst av ny fortvilelse hos bedrifter, etter økt smittespredning og påfølgende innstramning av smitteverntiltak. 2021 blir også et krevende år for norsk næringsliv. Det er all grunn til å tro at det blir behov for en videreføring av krisepakkene for næringslivet – det er det viktig at myndighetene tar høyde for, sier Almlid.

Et næringsliv for fremtiden

NHO la tidligere i høst frem sitt Veikart for fremtidens næringsliv – "Neste trekk". I Veikartet er det anslått at Norge må skape 250 000 nye jobber i privat næringsliv frem mot 2030 for å sikre at veien ut av krisen blir en bro til en bærekraftig fremtid.

- Dette tiåret vil kreve mye av norske bedrifter. Ikke bare skal næringslivet etter korona gjenoppbygges, men vi skal også omstille oss for å sikre utslippskutt i tråd med Norges klimamål. Nå har vi en unik mulighet til å sikre konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv for fremtiden. Vi mener at politikerne med dette statsbudsjettet har tatt et solid steg i riktig retning, sier Almlid.