Handelens velsignelse

Containere

I NHOs nyeste kvartalsrapport er betydningen av handel for økonomisk vekst viet mye plass. (Illustrasjonsfoto: Øyvind Haug).

- Globaliseringen har vært en velsignelse for Norge. Vår velstand er i stor grad tuftet på handel, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum – som er bekymret for økende proteksjonisme.

Dørum presenterte tirsdag NHOs nyeste kvartalsrapport, Økonomisk overblikk, med resultater fra medlemsundersøkelsen Næringslivets økonomibarometer. I rapporten er betydningen av handel for økonomisk vekst viet mye plass.

Økonomisk overblikk 1/18

Sjeføkonomen peker på at gevinsten ligger i frikobling av produksjon og forbruk, som gjør det mulig med spesialisering, effektivisering og stordriftsfordeler. Handel bidrar også til økt konkurranse, tilgang til teknologi og kunnskap, noe som øker produktiviteten.

- Samtidig forutsetter dette omstilling av næringsstrukturen. Skal man utnytte disse gevinstene, må noen næringer vokse på bekostning av andre. Omstilling kan ha kostnader på kort sikt, sier Dørum.

Mer proteksjonisme

En annen risiko av mer langsiktig karakter er faren for at proteksjonistiske tiltak og økende motstand mot globalisering fører til at en mer proteksjonistisk handelspolitikk brer om seg:

- Denne risikoen, senest illustrert med USAs varsel om økt toll på importert jern og stål, er bakgrunnen for vårt spesialtema i denne rapporten, om verdien av handel, sier Dørum.

- Handel bidrar til større verdiskaping og mer velferd. Men motstanden som globaliseringen møter i mange land, viser at gevinstene fra handel ikke har blitt alle til del.

- Det at verden går i en mer proteksjonistisk retning, er bekymringsfullt. Det gjør kaka mindre. Men det er mulig å forstå, for eksempel for amerikanske industriarbeidere som ikke har hatt lønnsvekst på over 30 år.

Hegne om EØS-avtalen

Handel er avgjørende for vår velstand og velferd. En avtale som gir økt integrasjon og minimerer hindringene ved handel, gir økt handel og økt samlet verdiskaping i økonomien, ifølge sjeføkonomen:

- Det er liten tvil om at EØS-avtalen har hatt en positiv innvirkning på økonomisk vekst, sysselsetting og kjøpekraft i Norge. Med dette som bakteppe er det ekstra viktig at vi hegner om EØS-avtalen nå.

Dette kvartalet har vi spurt hvordan bedriftene opplever ulike handelshindringer. Vi ser blant annet at de eksportrettede bedriftene gjennomgående rapporterer om større handelshindringer enn alle bedriftene samlet. Vi ser også at andelen som svarer at de "i stor grad" opplever handelshindringer, er omtrent dobbelt så stor utenfor EU som innenfor EU.


Økonomisk overblikk 1/18

Vil gjøre bedriftene mer brexit-bevisste (DN.no)