Nå håper vi at AP og SP ser at dette kan få alvorlige konsekvenser

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

SVs alternative budsjett er et skattesjokk for næringslivet. Nå håper vi at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser at det er grenser for hvor store skatteskjerpelser man kan ha før det får alvorlige konsekvenser for grønn omstilling og svekker norske bedrifter og eiere over hele landet.

I SVs budsjett øker formuesskatten, og skjermingsfradraget i utbytteskatten fjernes.

- Vi har ikke nok informasjon til å si hva økningen i skatt for bedriftseierne innebærer, men det kan være en dobling av skjerpelsen Støre-regjeringen allerede har foreslått. I tillegg foreslår SV å øke selskapsskatten med 4,4 milliarder og CO2-avgiften til 50 prosent uten at vi kan se at dette føres tilbake til bedriftene på en måte som setter fart i klimaomstillingen. Alt dette er en stor regning til næringslivet for økte kostnader til velferd, og effekten av dette blir at det vil bli vanskeligere å finansiere velferdsstaten i det lange løp, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

I tillegg skal man bruke 100 millioner til forsøk for å kutte arbeidstiden. - Vi trenger å øke arbeidsinnsatsen i norsk økonomi, ikke redusere den, sier Almlid.

SV foreslår også noen industrisatsinger, blant annet hydrogen, karbonfangst og havvind, og det er positivt med økt støtte til Grønt landtransportprogram. Men Stortinget må forstå at det blir lite av disse satsingene hvis ikke også næringslivet har midler å sette inn.

- Økte midler på statlige fond er ikke det samme som midler på private hender hos investorer med kunnskap og erfaring i å omsette ideer til lønnsomme prosjekter. Det er positivt å styrke forskning, kutte vedlikeholdsetterslepet på jernbane, styrke satsing på bredbånd, men dette monner ikke sammenliknet med midlene som tappes fra rammebetingelsene til norsk næringsliv, sier Almlid.

SV signaliserer at de i forhandlingene ønsker å binde opp regjeringen til utfasing av kommersiell velferd.

- Her er det viktig at regjeringen tar seg tid til å utrede dette og ha dialog med alle aktører. Hvis helse er viktigst, må vi ta alle gode krefter i bruk, sier Almlid.