Foto:

NHOs Økonomisk overblikk 3/21: Lysere utsikter for norsk økonomi

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

Foto:

Utviklingen i norsk økonomi har i stor grad reflektert nedadgående smittetall og videre spredning av pandemien. Gradvis gjenåpning etter sommeren og avvikling av gjenværende nasjonale smittevernstiltak 25. september har bidratt til at aktiviteten på ny har tatt seg opp. I juni passerte aktiviteten førkrisenivået, og utviklingen i arbeidsledigheten og andre indikatorer tyder på at aktiviteten har fortsatt å øke også i tredje kvartal.

Les hele økonomisk overblikk for tredje kvartal 2021

Parallelt har stemningen i bedriftene blitt stadig bedre.  

- I april i år svarte hver femte NHO-bedrift at omsetningen var mer enn halvert relativt til en antatt normal, i september gjaldt dette bare 3 prosent. Andelen bedrifter som melder om betalingsvansker og frykter konkurs har også falt kraftig, forteller NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. 

Gjennom det siste halvannet året har husholdningene stort sett beholdt jobb og inntekt, men stått overfor begrensninger i hva de kan bruke penger på. Forbruket har dermed gått ned, og sparing har økt. Husholdningene har stor oppdemmet etterspørsel, og finansielle reserver til å realisere den etter at smittevernstiltakene er avviklet. 

- Norske husholdninger kommer ut av pandemien med over 200 milliarder kroner mer på bok enn før pandemien. Noe av dette er låst i hus, hytte og mindre likvide aktiva. Men mye av dette kommer til å gi utslag i økt forbruk framover, sier Dørum.  

Sprik i utviklingen internasjonalt 

Internasjonalt er det særlig to utviklingstrekk som drar i hver sin retning.  

På den ene siden borger stadig flere vaksinerte for ytterligere lemping i smitteverntiltak som hindrer aktivitet. Når smittevernrestriksjonene fjernes, vil dette kunne gi et markant løft i aktivitet og etterspørsel internasjonalt. Pandemien er absolutt ikke over globalt, og videre forløp er fortsatt svært usikkert.  

På den andre siden er det nå flere indikasjoner på tiltakende kapasitetsproblemer på flere ulike områderØkt etterspørsel etter varer har medført at brede råvareprisindekser for mat, metaller og energi, alle ligger høyere enn før krisen, uten at tilbudssiden har svart. Fraktkostnadene for containere er mer enn femdoblet på mindre enn ett år. Sammen med smitteverntiltak har den raske rekylen i vareproduksjonen bidratt til knapphet på innsatsfaktorer, blant annet databrikker. Det kan legge en demper på utviklingen.  

- Halvparten av NHOs bedrifter oppgir økte innkjøpspriser som hinder for ekspansjon. Dette betyr at kapasitetsproblemer er en betydelig risikofaktor framover, avslutter Dørum.  

Konkurranseevne og eksport er spesialtema 

Regjeringen opprettet nylig Eksportstrategirådet, som skal styrke norsk eksport. Arbeiderpartiet har på sin side varslet at fastlandseksporten skal økes 50 prosent fram mot 2030.  

Temadelen er denne gang viet en bredere drøfting av eksport og konkurranseevnebegrepet.  

Les hele rapporten her