Statsbudsjettet: Viktige skritt for jobbskaping og klimaomstilling

Publisert

Ole Erik Almlid

- Vi står midt i den verste økonomiske krisen på flere tiår. Vi må sikre at folk kommer tilbake igjen i jobb og at de har jobber i fremtiden, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener statsbudsjettet for 2021 vil bidra til langsiktig jobbskaping, verdiskaping og klimaomstilling, men understreker at krisen i bedriftene ikke er over. Det trengs krisetiltak for bedriftene også i 2021.

- I dag har regjeringen lagt frem et godt budsjett for langsiktig jobbskaping og klimaomstilling, men dette budsjettet er ikke en fasit for 2021. Jeg er helt sikker på at myndighetene tar høyde for at det trengs ytterligere krisetiltak for næringslivet også i 2021, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid. 

- Vi står midt i den verste økonomiske krisen på flere tiår. Vi må sikre at folk kommer tilbake igjen i jobb og at de har jobber i fremtiden. I NHOs veikart har vi sagt at vi skal skape 250 000 nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor innen 2030. Med den historiske satsingen på karbonfangst og -lagring, kuttet i skatt på arbeidende kapital og forsknings- og kompetanseløft kan bedriftene bidra til jobbskaping og klimaomstilling.  

- Koronakrisen vil ikke være over ved nyttår. Det er fortsatt store utfordringer i reiseliv, luftfart og flere andre næringer, og noen ordrebaserte næringer har det verste foran seg. Derfor må regjering og Storting fortløpende vurdere ytterlige tiltak slik vi har sett i 2020. Vi må blant annet få på plass tiltak for disse ordrebaserte næringer og vi må gjøre mer for å hindre handelslekkasje til Sverige.  

Regjeringen viderefører en liten kompensasjon for reiselivet i statsbudsjettet for 2021. Summen som er satt av til omstilling og kompensasjon er på 680 millioner, som er langt lavere enn de 1,5 milliardene som er satt av til reiselivet de siste fire måneder i år. Regjeringen dobler også reiselivsmomsen fra 6 til 12 prosent.

Reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital

Regjeringen foreslår å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent. Rabatten ble også økt med 10 prosentpoeng tidligere i år. Det betyr at formuesskatten nå skal beregnes til 55 prosent av verdien på denne type kapital.

- Dette er et viktig tiltak. Bedriftene skulle gjerne sett at hele formuesskatten på arbeidende kapital ble fjernet, men reduksjonen av formuesskatten på arbeidende kapital er utrolig viktig for private eiere over hele landet. Når bedriftene skal komme seg gjennom krisen trenger de pengene i bedriftene, sier Almlid.

Satsing på karbonfangst og -lagring

Regjeringen varslet en historisk satsing på karbonfangst og -lagring tidligere i høst. I budsjettet for 2021 er det satt av 2,7 milliarder til satsingen.

- Regjeringen må holde fast ved sin satsing på karbonfangst og -lagring gjennom budsjettprosessen. Karbonfangst og -lagring vil bli et stort norsk industrieventyr med mange arbeidsplasser, og et veiskille i norsk og europeisk klimapolitikk, sier Almlid.

Regjeringen har i første omgang varslet at de ønsker å støtte et fangstprosjekt ved sementfabrikken Norcem i Brevik. NHO ønsker en satsing som også inkluderer fangstprosjektet Fortum Oslo Varme. CO2-lageret har mer enn nok plass, begge fangstprosjektene vil bidra til å utvikle unik teknologi i sin bransje, og to fangstprosjekt gir en langt mer robust og tryggere satsing enn ett anlegg.

Les mer om regjeringens satsing på karbonfangst- og lagring her

 

EUs programmer for forskning, utdanning og nyskaping

Regjeringen går inn for deltakelse i flere viktige EU-programmer i statsbudsjettet, blant annet finansierer regjeringen deltakelse i Horisont Europa, Digital Europa, Erasmus+ og EUs romprogram.

- NHO har lenge jobbet for full deltakelse i de kommende rammeprogrammene 2021-2027. Tilgang til EUs programmer betyr enormt mye for norske forskningsmiljøer, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og studenter, sier NHO-sjefen.

Vannkraftskatt

Regjeringen foreslår å innføre kontantstrømskatt for nye investeringer i vannkraft og for nye oppgraderinger i eksisterende anlegg. Dette innebærer at bedriftene kan trekke hele investeringsbeløpet fra skatten allerede i investeringsåret, heller enn å avskrive det over flere tiår. Dette vil gjøre det enklere og rimeligere å finansiere nye vannkraftinvesteringer, samtidig som eksisterende vannkraft betaler den samme grunnrenteskatten som før.

- Endringene er en god start, men løser ikke vannkraftnæringens grunnleggende skatteutfordring, sier Almlid.

Grensehandel

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å senke avgiften på lettbrus med 30 prosent.

- Det er bra at regjeringen varsler at de vil senke avgiften på lettbrus, men den varslede endringen vil ikke være nok. Det må gjøres mer for å hindre handelslekkasje til Sverige, sier Ole Erik Almlid.

Kompetanse og utdanning

Regjeringen setter av midler til kompetanse generelt, og for å få unge ut i jobb eller tilbake til skolebenken spesielt. Det er blant annet bevilget 110 millioner til bransjeprogram, 150 millioner for at avgangselever som har hull i vitnemålet skal få anledning til å fullføre utdanningen sin, og 300 millioner til at flere permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring

- En av våre viktigste oppgaver som samfunn er å forhindre at unge faller varig utenfor. Derfor er NHO glad for at regjeringen gjør grep for å minske frafall og hjelpe flere gjennom utdanning. Satsing på kompetanse er generelt både et godt krisetiltak og et godt tiltak for å sikre omstilling og konkurranseevne på lengre sikt, sier Almlid.

NHO er glad for at universitets- og høgskolesektoren gis en realvekst i regjeringens forslag til budsjett, og at regjeringen prioriterer en videreføring og opptrapping av 4000 studieplasser ved universiteter og høgskoler. Regjeringen foreslår også en satsing på 45,7 millioner til fleksible utdanningstilbud. Det er bra – behovet for fleksible utdanningstilbud er stort.

Samferdsel

NHO er glad for at regjeringen fortsatt prioriterer samferdsel høyt i budsjettforslaget. Rammen til samferdsel er nå samlet over 80 milliarder kr, en økning på 8 pst.

- Satsing på samferdsel og infrastruktur er avgjørende for å styrke bedriftenes konkurransekraft i alle deler av landet, sier Almlid.

Bevilgningene til jernbaneinvestering øker kraftig. Det er viktig for å kunne gjennomføre de store ambisjoner man har for jernbane i Norge. Det er likevel uheldig at det ser ut til at vedlikeholdsetterslepet på bane fortsatt øker med 1,3 milliarder kroner. For gods på bane er forutsigbarhet og god oppetid avgjørende for kunne være konkurransedyktig. Det er da viktig å ta vare på den infrastrukturen man har.

På veisiden så er det gledelig at vedlikeholdsetterslepet reduseres med budsjettforslaget. Samtidig er vi bekymret for at det som ser ut som man mister fart når det gjelder bevilgninger til bygging av ny vei. Tilbakemeldinger fra næringslivet tyder på at behovet fortsatt er stort når det gjelder å bygge nye veier.

Eksportsatsing

Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner til eksportsatsinger neste år. Regjeringen vil opprette en ny enhet, foreløpig kalt Business Norway, for å sikre kompetanse og et sterkere samarbeid med næringslivet.

- Det er bra at regjeringen vil satse mer strategisk på norsk eksport, i tettere samarbeid med næringslivet. Vi støtter etablering av en ny modell, og det er viktig at næringslivet skal delta aktivt i utviklingen av den endelige enheten. NHO kommer til å ta en aktiv rolle i dette arbeidet, sier NHO-sjefen.

- Vi har over tid sett at eksportgapet har økt, og vi må øke eksportandelen vår. Vi må løfte større eksportsatsinger. En ny modell må legge til rette for å sikre riktige strategiske satsinger i tett samarbeid med næringslivet.


Les hva NHOs landsforeninger mener om statsbudsjettet


NHO Mat og Drikke
: - Regjeringen ignorerer grensehandelsproblemet

NHO Service og HandelSkuffet over at harry-avgiftene ikke kuttes

Energi Norge: Skatteforslag vil gi mer vannkraft – men løser bare halve problemet

Norsk Industri: Maritim industri savner tiltak som treffer

Norsk Industri: Samleside om statsbudsjettet

Mediebedriftenes Landsforening: Mediestøtten videreføres - viktig at mediemangfoldet styrkes

Norsk olje og gass: Et viktig klimaskritt

Byggenæringens Landsforening: - Oppdrag må ikke bli salderingsposter

Abelia: Et budsjett som øker innovasjonstakten

Abelia: Samleside om statsbudsjettet

NHO Reiseliv: Regjeringen viderefører kompensasjon for reiselivet, men på et langt lavere nivå

Nelfo: Bra på jobbskaping, svakere på klima

Nelfo: Samleside om statsbudsjettet

NHO Logistikk og Transport: Lite fokus på godstransporten

Norges Bilbransjeforbund (NBF): Straffer de tradisjonelle bilene med lavest utslipp mest

NHO Transport: Godt nytt for kollektivtrafikken

Sjømat Norge: Forutsigbarhet har aldri vært viktigere