Ny AFP premiemodell fra nyttår

Nyhet, Pensjon og forsikring

Publisert

Eldre par på en benk

Illustrasjonsfoto: Istockphoto.

Fellesordningen for AFP innfører nå en ny modell. Den gjelder fra og med første kvartal 2018.

Den nye premiemodellen for Privat AFP benytter oppdaterte lønnsdata fra Skattedirektoratet for inneværende kalenderår. Dette vil medføre at kvartalsfakturaene får ulik størrelse i løpet av året, men fjerner behovet for beregningsmetoder der lønnsgrunnlaget har manglet. Premienivået er uendret fra 2017.

Fellesordningen for AFP innfører ny premiemodell i 2018. Den viktigste endringen i modellen er at det benyttes oppdaterte lønnstall fra SKD. Dette betyr at det ikke lenger er behov for beregningsmetodene som ble benyttet for de ansatte hvor Fellesordningen ikke hadde lønnsdata. Ny modell gir derfor en enklere premieberegning for nyansatte, sesongarbeidere, vikarer og andre ansatte hvor det ikke har vært fullstendige lønnsdata for foregående inntektsår.

Premie for Privat AFP faktureres som en prosent av lønnsinntekter mellom 1 og 7,1G. Dette er uendret i ny modell. Premiesatsen er uendret fra 2017 og forblir 2,5 prosent.

Den nye modellen baserer seg på inntekt inneværende kalenderår, og det faktureres etterskuddsvis per kvartal. Siden det kun faktureres lønn i intervallet mellom 1 og 7,1 G, innebærer dette at fakturaene vil ha ulik størrelse i løpet av året. Variasjonen mellom kvartalene kan til dels være store. Den totale premien for året vil som hovedregel være omtrent på samme nivå som tidligere, selv om ny modell kan slå ut forskjellig for ulike bedrifter.

Fakturering basert på oppdaterte lønnstall innebærer også at faktureringstidspunktet forskyves en måned, slik at faktura vil bli sendt ut måneden etter kvartalsslutt. Dette er en måned senere enn Fellesordningen tidligere har sendt ut faktura.

Faktura etter ny premiemodell sendes første gang ut for første kvartal 2018, det vil si i april 2018. 

Les mer om den nye premiemodellen på afp.no.