NHO

Innhold

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Alle bedrifter er pålagt å ha en tjenestepensjonsordning som fyller minstekrav i loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven).

OTP-loven angir pålagt minstekrav til hva en pensjonsordning skal oppfylle. Bedriften kan velge om de ønsker å ha en innskuddspensjonsordning, ytelsespensjonsordning eller en pensjonsordning etter lov om tjenestepensjon (hybrid) for å oppfylle OTP-kravet.  

Bedriften skal betale minimum 2 prosent innskudd av de ansattes lønn mellom 1 G og 12 G. G er folketrygdens grunnbeløp, som justeres årlig. (G tilsvarer 96 883 kr per 1. mai 2018). 

Hvem skal være med i ordningen?  

Som hovedregel omfattes alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år, og som har en stillingsandel på 20 prosent eller mer. Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem i folketrygden. Når arbeidstakeren fyller disse kravene, skal han meldes inn fra første arbeidsdag. 

Hva skjer når den ansatte slutter? 

Når den ansatte i en bedrift med innskuddspensjon slutter, vil hun få med seg den oppsparte pensjonskapitalen i et pensjonskapitalbevis (forutsatt at vedkommende har vært ansatt i minst 12 måneder). Dersom den ansatte slutter i bedriften i løpet av de første 12 månedene, vil pensjonskapitalen tilbakeføres til bedriftens innskuddsfond. 

En ansatt som slutter i en ytelsesordning vil få med seg en fripolise.  

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: