Tjenestepensjon – privat sektor

Bilde av Stortinget, med en av løvene i forgrunnen

Politikerne på Stortinget avgjør gjennom lov hvilke regler som skal gjelde for tjenestepensjon i Norge.

Tjenestepensjonsordninger er pensjonssparing som bedriften gjør for sine ansatte. Denne pensjonen supplerer den pensjonen man får fra det offentlige gjennom folketrygden.

Norske bedrifter ermed noen få unntak, pålagt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte med et minstenivå for sparing (obligatorisk tjenestepensjon – OTP). Ordningen må være lik for alle ansatte. 

I privat sektor kan bedriften velge mellom ulike pensjonsordninger:  

Innskuddspensjon er den dominerende pensjonsordningen i privat sektor i dag. Rundt 90 % av alle bedrifter og ansatte i privat sektor har i dag innskuddspensjon. Etter at det ble mulig å tegne innskuddspensjon i 2001 har stadig flere bedrifter valgt slike ordninger.

I 2006 ble alle bedrifter lovpålagt å ha en tjenestepensjon på minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G (OTP-nivå). Svært mange bedrifter som ikke tidligere hadde hatt en pensjonsordning opprettet da en innskuddspensjonsordning på 2 prosent.  

Ytelsespensjon var vanligere før, men stadig flere bedrifter har gått over til innskuddspensjon og det er i dag få aktive ordninger. Hybridpensjon er en ny ordning som kom i 2014, og er lite brukt. 

Hvor mye må og kan spares? 

I en innskuddsordning velger bedriften selv sparesatsBedriften velger også om den skal spare for lønn fra 1 G (OTP) eller fra første krone (fra 0 G). er folketrygdens grunnbeløp, som justeres årlig(tilsvarer 96 883 kr per 1. mai 2018). 

Sparesatsen er en prosentandel av den ansattes lønn mellom (0)1-12 G. Bedriften kan velge å spare et minimum på 2 % av lønn mellom 1-12 G (OTP), eller inntil gitte maksimalsatser. Dagens maksimalsats for lønn mellom (0)1-12 G er på 7 %.  

Bedriften kan også velge å ha en tilleggssparing for lønn mellom 7,1-12 G. Maksimalsatsen for tilleggssparing er 18,1 % – og tilsvarer folketrygdens sparesats for lønn inntil 7,1 G.  

Hvem skal være med i ordningen?  

Som hovedregel omfattes alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år, og som har en stillingsandel på 20 prosent eller mer. Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem i folketrygden. Når arbeidstakeren fyller disse kravene, skal han meldes inn fra første arbeidsdag. 

Hva skjer når den ansatte slutter? 

Når den ansatte i en bedrift med innskuddspensjon slutter, vil hun få med seg den oppsparte pensjonskapitalen i et pensjonskapitalbevis forutsatt at vedkommende har vært ansatt i minst 12 måneder. Dersom den ansatte slutter i bedriften i løpet av de første 12 månedene, vil pensjonskapitalen tilbakeføres bedriftens innskuddsfond. 

En ansatt som slutter i en ytelsesordning, vil få med seg en fripolise.  

Hva koster det? 

Kostnaden er hovedsakelig det bedriften sparer for de ansatte og avhenger av sparesatsen bedriften velger i sin tjenestepensjonsordning.

I tillegg til selve sparingen må bedriften dekke kostnader til innskuddsfritak, som sikrer den ansatte alderspensjonssparing ved uførhet, samt kostnader til administrasjon og forvaltning av ordningen.  

Offentlig tjenestepensjon 

Ansatte i statlig og kommunal sektor har offentlig tjenestepensjon. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter.  

Ansatte som slutter i offentlig sektor vil få med seg en oppsatt pensjonsrett, men her gjelder et krav om at den ansatte samlet må ha en opptjeningstid hos en eller flere offentlige arbeidsgivere på minst tre år.  

NHO mener: 

  1. Pensjonsreformens prinsipper må legges til grunn med blant annet alleårsopptjening (dvs. at alle år i arbeid gir pensjonsopptjening) og levealdersjustering 

  1. Pensjonssystemet må fremme mobilitet – også blant eldre arbeidstakere 

  1. Bedrifter må ha styringsrett og selv velge egen pensjonsordning og sparenivå utfra sin egen økonomiske situasjon 

  1. Tjenestepensjon må ikke være partsstyrt og tariffestet. Tjenestepensjon må tilbys i et marked med konkurranse for å sikre lave, forutsigbare priser  

  1. OTP-nivå er tilstrekkelig, og dagens vilkår og satser skal ikke endres  

  1. Offentlig sektor skal ikke være pensjonsledende  

Les også:

Alderspensjon fra folketrygden (NAV)

A til Å om pensjon (Regjeringen)

Mer om pensjonsreformen finner du her.