Kilder

Våre referanser og kilder:

 • Regjeringens perspektivmelding
 • Næringslivets perspektivmelding
 • SSBs befolkningsframskrivinger
 • Kantar TNS Helsepolitisk Barometer, april 2019
 • Kommunalnytt 7/2018 – Effektivitet i kommunale tjenester
 • Menon Economics, Finansielle nøkkeltall for den private behandlings- og omsorgsnæringen, publikasjon nr. 95/2018
 • NHO Service og Handel; Myter og Fakta om konkurranse
 • Rom for omsorg, rapport fra KS og Helse- og omsorgsdepartementet 2016
 • Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og omsorgssektoren mot 2060, SSB 2016
 • NOU 2016:12 Ideell opprydding, historisk utvikling av helse- og omsorgssektoren
 • NOU 2000:19 Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse?
 • FAFO-rapport 2018:20, Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter
 • NHO Service og Handel, kommuneundersøkelser
 • Vista Analyse Rapport 2018/25; Anbud i bussmarkedet - samfunnsøkonomiske konsekvenser
 • Agenda Kaupang 2017, Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige
 • Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse
 • Telemarksforskning notat 18/2018, Økonomiske resultater i private barnehager, Hvilken betydning har tilskuddsmodellen?
 • Forbrukerrådets kommunetest, 2019
 • Morgendagens omsorgsutfordringer – behov for en velferdsmiks, rapport fra et utvalg oppnevnt av NHO Service og Handel og Spekter, mars 2019
 • Oslo Economics 2017, Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt bruk av private tjenesteytere
 • Civita-notater
  • nr. 4 2019; En drøfting av argumenter for og mot private, kommersielle aktører i velferden
  • nr. 20 2016; Velferdsinnovatørene
  • nr. 19 2016; Et forsvar for profitt
  • nr. 22 2016; Profitt og kvalitet i praksis
 • Stans velferdsprofitørene på 1-2-3, Fakta og argumenter om profitt i velferden (Manifest, 2017)