Offentlig sektor får brorparten av gevinsten ved konkurranse

penger

Gevinsten av konkurranse er delt, men fakta forteller at brorparten tilfaller offentlig sektor i form av reduserte kostnader, økte skatteinntekter og forbedret kvalitet. Normalen er at 85-90 prosent av den økonomiske gevinsten av konkurranse tilfaller offentlig sektor.

  • Agenda Kaupang (2017) forteller at de private barnehagene sparer offentlige budsjetter for i gjennomsnitt 2,15 mrd. kr. årlig. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at de private barnehagene i 2015 tok ut 192 mill. kr. i utbytte. Det varierer fra år til år, men det er uansett betydelig mindre enn besparelsen på offentlige budsjetter som følge av de privates inntog.
  • Det offentlige får i snitt 88 prosent av den økonomiske gevinsten ved konkurranseutsetting når private aktører drifter sykehjem. 84 prosent tilfaller kommunen (transaksjonskostnader ved konkurranseutsetting er trukket fra), og 4 prosent går til staten som økte skatteinntekter. Den private omsorgsbedriftens overskudd på 3,3 prosent av omsetningen (gjennomsnitt) tilsvarer 12 prosent av kostnadsgevinsten ved konkurranse. Det viser beregninger fra NHO Service og Handel.
  • Regnskapsmessige nøkkeltall sammenstilt av Menon (2018) viser:
    • Barnevern, psykisk helse og avhengighet; Driftsmargin på 5 prosent., av dette gikk 3 prosent til utbytte, 74 prosent tilbakeført selskapet og 22 prosent til skatt.
    • Sykehjem og hjemmebaserte tjenester; Driftsmargin på 2 prosent av dette gikk 11 prosent til utbytte, 74 prosent tilbakeført selskapene og 16 prosent til skatt.