Det er kvalitet som er viktig, ikke driftsform

Mor og barn

Vi har behov for flere og bedre offentlig finansierte tjenester fremover, ikke minst innenfor helse- og velferdssektoren. Det er gode og individuelt tilpassede tjenester folk vil ha, og i økende grad forventer å få.

Det offentlige Norge, ikke minst kommunene, må som en følge av det regne med å bli stilt overfor økte krav og forventninger fremover. Næringslivet kan og vil hjelpe.

Velferdstjenestene er først og fremst til for brukerne. Et felles utgangspunkt er at alle ønsker best mulig tjenester for brukerne, innenfor de budsjettrammer som finnes. Selv om det offentlige har ansvar for at tjenestene leveres, kan tjenestene bli bedre når de leveres av et mangfold av aktører. Det gir en større bredde å velge i, noe som øker sjansen for at vi finner de løsningene som passer den enkelte bruker best.

Et viktig utgangspunkt for å jobbe systematisk med å bedre kvaliteten, er å kunne sammenlikne den på tvers av leverandører. Det gjelder uavhengig av om det bare er produksjon i offentlig egenregi, eller om det også er private leverandører. Bruk av objektive kvalitetsindikatorer, gjennomføring av tilsyn og kontroller, brukerundersøkelser og andre metoder for å sammenlikne kvalitet hilser vi derfor velkommen.

Vi mener konkurranse om å levere velferdstjenester virker skjerpende og styrker den demokratiske kontrollen av disse tjenestene. Hvor ofte har et kommunestyre en så grundig gjennomgang og diskusjon av behov og kostnader knyttet til velferdstjenester som når spørsmålet om disse tjenestene skal konkurranseutsettes er på agendaen?