Folk mener at næringslivet må være en del av løsningen

eldreomsorg

Folk flest mener at det offentlige ikke vil klare å det store løftet innen omsorg og velferd uten å samarbeide med private bedrifter.

Det er stor oppslutning om at næringslivet må være en del av løsningen. 6 av 10 mener at dersom fremtidens behov for velferdstjenester skal dekkes, er det nødvendig å kjøpe tjenester fra private i tillegg til det offentlige tilbudet.

Det viser Norsk Monitor omfattende studie (2017) av norske verdier, holdninger og atferd.  4.000 nordmenn spørres annethvert år. Over 60.000 respondenter er spurt siden 1985.

Kantar TNS' Helsepolitiske barometer (april 2019) viser et liknende resultat; nær halvparten av befolkningen tviler på at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private aktører. 58 pst. mener at vi trenger private aktører for å sammenlikne pris og kvalitet i de offentlige tjenestene.

NHO har selv gjennomført en befolkningsundersøkelse om holdninger til private leverandører av offentlig finansierte tjenester. 55 pst. av befolkningen er positive til private. Brorparten (54 pst.) mener at et gjensidig samarbeid mellom offentlig og privat sektor trygger fremtidens omsorgssektor.

NHO menar at vi må samarbeide om å løse fremtidens utfordringer. Offentlig produksjon og markedsbasert produksjon må leve side om side. Konkurransemekanismene må fungere til felles beste. Her er næringslivet og befolkningen på samme side.