Om du trenger barnehageplass

I den trygge og inspirerende barnehagen legges det første grunnlaget for livslang læring. Gjennom et felles barnehageløft har offentlige og private krefter sørget for at alle kan få det grunnlaget. Sammen har de langt på sei satt en stopper for barnehagekøer, barnepassordninger i gråsonen og foreldre som må være hjemmeværende mot sin vilje.

temabilde

Barnehageforliket i 2003 hadde barnet først som utgangspunkt. Å sikre alle barn, uavhengig av bosted og bakgrunn, en barnehageplass. Siden 2012 har vi hatt mer eller mindre full barnehagedekning for barn mellom 1 og 5 år. Flere aktører har kommet til og det er i dag et mangfold av offentlige, ideelle og private barnehageeiere i Norge.

Fra 2003 til 2017 økte barnehagedekningen med 47 prosent. Private barnehager sørget for hver sjette barnehageplass i denne perioden.

Kvalitet, kvalitet, kvalitet

Det er lenge siden en barnehage fungerte som «oppbevaringsplass» for barn i løpet av en arbeidsdag. I dag starter systematisering av læring ikke på skolen, men i barnehagen. Veien dit har blant annet gått gjennom en utvidet forståelse for hva en barnehage kan og bør være.

I Norge er vi flinke til å lære av hverandre, dele suksess for at flere skal lykkes. Private barnehager topper stadig foreldreundersøkelsene fordi kjededrift som oftest vektlegger systematisering av kunnskapsutvikling hos ansatte og oppfølgingssystemer for feil og avvik.

Et mangfold av private tilbydere

Den private barnehagesektoren består av et bredt spekter av barnehagevirksomheter, både med hensyn til størrelse, eierform og pedagogisk retning. I den ene enden finner vi familiebarnehager, og lokale barnehager drevet som enkeltmannsforetak. Barnehager drevet av menigheter og ulike ideelle organisasjoner utgjør en betydelig andel, mens det i løpet av de siste 10 årene har vokst frem flere landsdekkende kjeder som organiserer fra noen ti-talls til flere hundre barnehager.

Mangfold bidrar til innovasjon og læring, og er viktig for barnehagetilbudet skal treffe alle barn. Dermed må vi jobbe for å sikre at alle våre virkemidler bidrar til å heve kvaliteten i alle barnehager, uavhengig av eierform

- Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Leder for utdanning og forskning i Abelia

Faktisk så viser alle målinger som er publisert siden 2009 av Utdanningsdirektoratet, EPSI Rating, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Oslo kommune og Bergen kommune samme tendens: Foreldre med barn i private barnehager er litt mer fornøyde med barnehagen enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Private barnehager gir offentlig gevinst

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det i 2015 ble utbetalt 192 millioner kroner i samlet utbytte fra private barnehager. Til sammenligning har Agenda Kaupang beregnet at de private barnehagene sparer det offentlige for 2,15 milliarder kroner i året (gjennomsnitt i perioden 2008-2016). Det betyr at mer enn 90 prosent av gevinsten fra privat drift av barnehager tilfaller norske skattebetalere. Å fjerne muligheten for å tjene penger på private barnehager er det samme som om å fjerne motoren for full barnehagedekning – og for mangfold og konkurranse. Færre vil ønske å drive barnehage, og kvalitetsforbedringene de private bidrar til vil forsvinne.

Om det offentlige skal ta merkostnadene ved å drive alle barnehager, er det nærliggende å tro at det minst vil koste i størrelsesorden 2,15 milliarder kroner ekstra i året. I tillegg mister vi innovasjon, mangfold og økt pedagogisk kvalitet som følger naturlig av konkurranse. Sunn drift av gode private barnehager er et gode, ikke et onde. Alternativet er at det offentlige pådrar seg unødvendige ekstrakostnader for å tilby de samme tjenestene. Det representerer i verste fall en reell trussel mot skatteviljen i Norge.