Om du møter veggen

Bedrifter innen psykisk helse og avhengighet gir tilbud i og utenfor institusjon til personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming, personer med avhengighetsproblematikk og demente.

temabilde

Bedriftene ønsker å benytte sin faglige kompetanse og erfaring for å støtte mennesker som trenger hjelp til å leve gode liv uavhengig av sine utfordringer.

Helseforetakene hadde samlede kostnader til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling på 28,5 mrd.kr i 2016. Dette utgjør samlet 21 % av kostnadene i spesialisthelsetjenesten. To tredjedeler allokeres til psykisk helsevern for voksne.

Fakta

  • 21 av 100 kroner brukt på spesialisthelsetjenesten i Norge går til psykisk helsevern for voksne, barn og unge – og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
  • Private virksomheter organisert som AS og stiftelser står for 1/10 av institusjonstilbudet innen psykisk helse i spesialisthelsetjenesten, og 2/3 av behandlingene innen rusinstitusjoner i 2016 (målt i liggedager/pasientdøgn).

Veksten i psykisk helsevern har vært lavere enn veksten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Kostnader til psykisk helsevern for voksne har bare økt 8 prosent de siste ti årene (2006-2016). Dette er 10 prosentpoeng lavere enn den samlede kostnadsutviklingen i perioden.

Satser mer på barn og unge

Det som har vært av vekst kan primært knyttes til psykisk helsevern for barn og unge, som har hatt en realvekst på 21 prosent fra 2006 til 2016. Veksten var størst frem til 2010. Størst vekst har tverrfaglig spesialisert rusbehandling som vokste 62 % i tiårsperioden. Siste års vekst her var omlag 6 %. Deler av kostnadsveksten for rusbehandling kan forklares med at alle helseregioner fikk måltall for vekst i antall døgnplasser i oppdragsbrevet for 2014.