Om du trenger hjelp med sykdom

Når sykdom rammer spør du ikke hvem som leverer tjenesten, men hvordan du kan få best mulig behandling. Vi tror det beste svaret er proffentlige løsninger, der offentlige, ideelle og kommersielle tjenester utfyller hverandre og samarbeider.

temabilde

Det offentlige helsevesen samarbeider med spesialisert behandling og rehabilitering som du får av klinikker, legesentre og rehabiliteringsinstitusjoner. Avtaler med helseforetakene er grunnlaget for driften.

Spesialisert rehabilitering er for pasienter som har særlige behov og potensiale for bedring etter f. eks. ulykker, planlagte operasjoner eller behandling av kroniske sykdommer. All rehabilitering har som mål at den rehabiliterte skal kunne mestre dagliglivet bedre og kunne ha en aktiv funksjon i arbeids- og samfunnslivet.

Fakta

  • De samlede kostnadene til spesialisthelsetjenesten i Norge i 2016 var på 139 mrd.kr. Det er en realvekst (korrigert for prisutviklingen) på 18 prosent.
  • Somatiske spesialisthelsetjenester utgjorde 99 mrd. kr i 2016 og realveksten her økte med 14,3 mrd. kr fra 2006 til 2016.
  • Spesialisthelsetjenesten hadde 8,9 mrd.kr i kostnader til kjøp fra private og private ideelle innen somatikk i 2016.
Slipp de private til for å ta unna køene

Operasjonssalene i private sykehus, som har avtaler med det offentlige, ble estimerttil å stå ubenyttet ca50.000 timer årlig(NHO Service 2014).Mer enn 200.000 mennesker sto i kø for behandlinger (Helsedirektoratet 2018). Flere av disse kunne fått hjelp i de private sykehusene og kommet raskere tilbake til hverdagenDet rehabiliteres årlig i underkant av 60.000 personer i spesialisthelsetjenesten, det tilsvarer en tredjedel av det akkumulerte behovet (NHO Service 2015).

Fortsatt ingen opptrapping i spesialisert rehabilitering

NHO Service og Handel har private og private ideelle rehabiliteringsinstitusjoner som medlemmer. Disse har avtaler med de regionale helseforetakene og leverer rehabiliteringstjenester til spesialisthelsetjenesten. Avtalene har ulik form og varighet, og er anbudsutsatte.

I 2016 hadde helseforetakene avtaler med 48 private rehabiliteringsinstitusjoner. I 2016 var det omtrent 55.000 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private og private ideelle institusjonene. Dette var en nedgang på 1.150 pasienter, eller 2,1 % fra året før. 

Gevinst på 145.000 kr. per person

64 % av de som rehabiliteres i private rehabiliteringsinstitusjoner er i arbeidsfør alder (16-66 år). For pasienter i private dag- og polikliniske rehabiliteringstilbud er andelen 83 %. Muligheten for yrkesdeltagelse hos pasientene vil variere, men det er gjennomgående store gevinster å hente ved å korte ned ventetid på rehabilitering. Et gjennomsnittlig rehabiliteringsforeløp på 21 dager koster i snitt 55.000 kroner. Dersom man får pasienten kommer tilbake i arbeid i halv stilling, sparer samfunnet i overkant av 200.000 kroner – og effekten blir en gevinst på 145.000 kr. per person (NHO Service 2015). 

For å bidra til at flere opplever økt funksjon og mestring, likeverd og deltakelse, mener NHO Service og Handel at private rehabiliteringsinstitusjoner skal likestilles med det offentlige, og inngå i det totale tilbudet om spesialisert rehabilitering. Det er overordnet å styrke og forbedre Fritt Behandlingsvalg i Spesialisthelsetjenesten slik at ordningen fungerer etter de målene som er satt av myndighetene. Videre må private klinikker som har avtaler med Helseforetakene benyttes til å ta unna helsekøen ved refusjonsrett på de behandlingene det offentlige ønsker å redusere køene. Sentralt er også arbeidet med balanserte og forutsigbare avtalevilkår mellom våre medlemsbedrifter og Helseregionene/ sykehusene.