Eiendomsskatt: Sivilombudsmannen ber kommunen omgjøre

Nyhet, Fagartikkel, Skatter og avgifter

Publisert

Power House Kjørbo, Entra Eiendom, Foto: Entra

Power House Kjørbo, Entra Eiendom, Foto: Entra.

Sivilombudsmannen har gitt eieren av en næringseiendom medhold i at vedtak om eiendomsskatt er i strid med loven. NHO og Norsk Industri forventer at både denne kommunen og andre kommuner retter seg etter dette og omgjør de lovstridige vedtakene.

Saken dreier seg om overgangsperioden etter avvikling av maskinskatten fra 2019. Kommunene fikk mulighet til å trappe ned maskinskatten over 7 år, en historisk lang tilpasningsperiode. Maskinskatten er eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner i virksomheten. Takseringsprinsippene ble også endret, og for noen eiendommer ble det en lavere takst for fremtiden. Noen kommuner har benyttet anledningen til også å "trappe ned" forskjellen i taksten etter de endrede reglene fra 2019, som altså ikke hadde noe med maskinskatten å gjøre. Nå sier Sivilombudsmannen at dette er feil. Dette er en viktig uttalelse og helt i tråd med det NHO og Norsk Industri har hevdet hele tiden. Nå er det viktig å følge opp at kommunene retter seg etter dette.

NHO og Norsk Industri anbefaler at medlemmene påser at dette blir gjort for tidligere år (2019 og 2020) og at eiendomsskatteutskrivningen for 2021 påklages dersom kommunene ikke følger uttalelsen fra Sivilombudsmannen.

Uttalelsen ventes å bli tilgjengelig på Sivilombudsmannens sider ganske snart, men oppsummeringen er slik:

"Adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner opphørte med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2019. Samtidig opphørte eiendomskategorien verk og bruk som et eget utskrivningsalternativ. I forbindelse med lovendringene ble det vedtatt en overgangsregel som gir kommunene rett til å beskatte dette grunnlaget gjennom en nedtrappingsmodell over sju år. Spørsmålet i saken er om det er adgang til å fastsette et særskilt skattegrunnlag etter overgangsregelen basert på en differanse i verdsettelsen som skyldes noe annet enn bare at produksjonsutstyr og -installasjoner er tatt ut av skattegrunnlaget. Ombudsmannen er kommet til at overgangsregelen bare gir hjemmel til å skattlegge den delen av differansen som er knyttet til at produksjonsutstyr og -installasjoner blir tatt ut av eiendomsskattegrunnlaget. Eventuell annen differanse i skattegrunnlaget etter regelendringen, er ikke omfattet av overgangsregelen. Klagenemnda for eiendomsskatt bes behandle saken på nytt i tråd med dette, og ombudsmannen ber om å bli orientert om utfallet av den nye vurderingen.

Vi ber også kommunen om å vurdere eventuelle tilsvarende saker hvor denne tolkningen av overgangsregelen kan ha ført til en uriktig fastsetting av det særskilte grunnlaget."

Advokat Morten Fjermeros har bistått i saken. Kontaktperson i NHO er Ellen Mulstad.