Merverdiavgift (moms) – statens viktigste inntektskilde

Sitroner i kasse

Den generelle momssatsen er 25 prosent, men matvarer har 15 prosent.

Merverdiavgift (mva), skal i utgangspunktet beregnes ved omsetning av alle varer og tjenester – med visse unntak. NHO ønsker et momssystem som er ubyråkratisk, helhetlig og ikke konkurransevridende.

Generelt ser NHO det som gunstig for verdiskapingen at det legges større vekt på indirekte beskatning enn skatt på bedriftsoverskudd og skatt på eiere og lønnsmottakere. Dette er i tråd med OECDs generelle anbefalinger og utviklingen internasjonalt.

Et godt utformet merverdiavgiftssystem med lavest mulig satser og begrensede administrative byrder bør blant annet ivareta følgende hensyn:

Like satser og brede grunnlag. Færrest mulig unntak, fritak og avvik fra den generelle merverdiavgiftsplikten, bidrar til et enklere og mer nøytralt merverdiavgiftssystem der avgiften i minst mulig grad blir en kostnad for de næringsdrivende. Dette bidrar også til å begrense de administrative byrdene ved å forvalte ordningen. Denne oppgaven ligger hos de næringsdrivende gjennom periodevis innlevering av mva-melding i et selvdeklarerende system. I tillegg bidrar redusert bruk av differensierte satser til at den generelle avgiftssatsen kan holdes lavere enn den ellers kunne vært.

Merverdiavgiften bør i minst mulig grad innebære en kostnad for de næringsdrivende eller påvirke forretningsmessige beslutninger.

  • Merverdiavgift bør ikke være en kostnad for private utbyggere som opparbeider infrastruktur på vegne av det offentlige. Dersom det offentlige selv hadde opparbeidet infrastrukturen, ville kommunen fått kompensasjon for merverdiavgiften.  

Merverdiavgiften bør ikke påvirke konkurranseforholdene mellom næringsdrivende:

  • Ved innkjøp av varer og tjenester til kommuner og helseforetak ivaretas dette gjennom en kompensasjonsordning for pådratt merverdiavgift. Ordningen omfatter også enkelte private virksomheter. Ordningen har imidlertid svakheter, og omfatter i motsetning til kommunale leietakere ikke utleie til private kompensasjonsberettigede leietakere.
  • MVA-fritaket for vareimport under kr 350 bør oppheves for å likestille import og innenlands handel.

 

Fakta om merverdiavgift
  • Merverdiavgift, populært kalt moms, er statens viktigste inntektskilde.
  • Merverdiavgift skal i utgangspunktet beregnes ved omsetning av alle varer og tjenester.
  • En rekke varer og tjenester er unntatt for merverdiavgift. Dette gjelder bl.a. helsetjenester, sosiale tjenester, undervisningstjenester, finansielle tjenester, bøker, kunstverk, aviser, offentlig myndighetsutøvelse, tjenester på kultur- og idrettsområdet og omsetning som skjer av frivillige organisasjoner.
  • I Norge er den generelle satsen for merverdiavgift 25 %, for næringsmidler 15 %, og for bl.a. persontransport, hotellovernattinger og kinobilletter 12 %.