Personalrabatter: Ny veileder om skatt

Nyhet, Skatter og avgifter

Publisert

Flyplass

Privat bruk av flybonuspoeng, som er opptjent ved jobbreiser, er en skattepliktig ytelse som arbeidsgiver nå må rapportere inn til skattemyndighetene.

NHO støtter prinsippet om at naturalytelser i størst mulig grad skal beskattes på samme måte som andre arbeidsinntekter. Men regelverket må være så lett som mulig å praktisere, og ikke fremstå som urimelig.

Fra 1. januar 2019 er det gjort endringer i reglene om skatt og rapportering av såkalte naturalytelser. Regjeringen lyttet til innspill fra næringslivet, og gjorde noen justeringer i mars.

Nå har Skattedirektoratet utarbeidet en veileder og en omfattende Q&A vedrørende naturalytelser. I tråd med Finansdepartementets pressemelding av 8. mars, er dette gjort i dialog med blant andre NHO. Intensjonen er "enklest mulig etterlevelse for næringslivet".

Veilederen med Q&A gir utfyllende svar for en rekke konkrete situasjoner, men innebærer ikke i seg selv forenklinger. Dessverre er det tvert imot gjort noen presiseringer som betyr strengere forståelse enn veilederen fra 15. november 2018 ga uttrykk for. Den nye veilederen går foran den gamle der forståelsen er endret, og dette gjelder fra 7. mai 2019.

NHO har gitt innspill til veileder og spørsmål, og kommentert utkast fra Skattedirektoratet. For en del av spørsmålene er svarene annerledes og strengere enn vi har foreslått. Vi oppfatter avgrensningen av personalrabatter som særlig problematisk. Den årlige skattefriheten på 8000 kroner skal bare kunne omfatte rabatter på akkurat den bestemte typen varer eller tjenester som omsettes i virksomheten eller konsernet, ikke varekategorien mer generelt eller elementer i et sammensatt produkt.

På den annen side har vi fått inn formuleringer som henviser til at ansatte ikke skal skattlegges for mottatte varer og tjenester som er til tjenstlig bruk. Dette er ikke selvforklarende etter en alminnelig språkbruk.

Det betyr for eksempel at gratis eller rabatterte frisørtjenester ikke er skattepliktige dersom arbeidsgiveren vurderer dem som nødvendige, både ved at frisørene "øver seg på hverandre" og at en frisør må ha en mer enn alminnelig velstelt og moderne hårfrisyre. Arbeidsgiverne må selv forklare og begrunne sine vurderinger, men det gir likevel en bedre skattemessig løsning enn de avvisende svarene bransjen ofte har fått om slike forhold tidligere.

Les mer om hva du som arbeidsgiver må gjøre på Arbinn.