Nye regler for skatter og avgifter fra nyttår

Publisert

Selskapsskatten blir fra nyttår redusert til 23 prosent. Foto: Norsk Industri.

Selskapsskatten blir fra nyttår redusert til 23 prosent. Foto: Norsk Industri.

Se skatte- og avgiftsendringene som gjelder fra 1. januar 2018.

Samtidig blir det lavere selskapsskattesats og redusert formuesverdi på aksjer og driftsmidler: Fra 2018 er satsen for selskapsskatt 23 prosent og formuesverdsettelsen av aksjer, driftsmidler og sjablongmessig tilknyttet gjeld (arbeidende kapital) 80 prosent.

Lav merverdiavgiftssats økes fra 10 til 12 prosent fra 1. januar 2018:

Den lave satsen omfatter persontransport, overnattingstjenester, kringkastingsavgiften, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.Avgiftsendringen inntrer fra årsskiftet og virksomhetene må selv sørge for endret sats ved fakturering og rapportering av merverdiavgift fra dette tidspunktet.

Se lenken nederst i saken der Finansdepartementet gjennomgår detaljene.

Endringer i skattereglene om diett:

Det blir fra 2018 endringer i skattereglene både om fradrag for merutgifter til kost og losji når arbeidstakeren dekker disse selv, og når arbeidsgiver dekker merutgiftene (kalt diett eller kostgodtgjørelse). Alle døgnsatsene reduseres med kr 150, og satsen for pendlere med kokemuligheter på brakke/hybel fjernes helt. Fradraget/skattefriheten begrenses til 24 måneder. Se nærmere info her.

Endring i rapporteringsregler om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere:

Endringene består dels av forenkling, en utvidelse og begrensning av oppdragsgivers ansvar: Opplysningsplikten om utenlandske oppdragstakere begrenses til to ledd nedover og et ledd opp i kontraktskjeden. Opplysningsplikten om utenlandske arbeidstakere begrenses til å gjelde egne arbeidstakere. Beløpsgrensen for rapportering økes fra 10 000 til 20 000 kr. 

Maskinskatten fases ut over syv år fra og med 2019:

Her er det ingen endring fra nyttår. Men da det har vært så stor oppmerksomhet rundt maskinskatten vil vi her presisere at kommunene fra 2019 ikke lenger vil ha adgang til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i næringseiendommer. Den gamle kategorien "verk og bruk" er helt fjernet fra loven. Dette vil gjelde fullt ut for det som bygges fra og med 2019. For alle næringseiendommer som er definert som verk og bruk etter de gamle reglene, må maskinene skilles ut fordi denne delen av eiendomsskatten skal fases ut over syv år. Det arbeidet vil kommunene måtte starte med så raskt som mulig, og utgangspunktet vil være de eksisterende takstene. Der skal det fremgå hva som er maskiner, men hvis takstene er mangelfulle må det antagelig foretas befaring. Det er viktig å følge med på at dette blir gjort riktig slik at alle maskinene blir faset ut av eiendomsskattegrunnlaget. Vi kommer med nærmere informasjon om dette tidlig i 2018.

Nye regler om opsjonsbeskatning i oppstartsselskaper:

Opsjoner til ansatte i små oppstartsselskaper skal skattlegges først ved salg av aksjen. Selskapet må være seks år eller yngre og det kan ha maksimalt ti ansatte. Opsjonsfordelen den enkelte kan ha under ordningen kan være maksimalt kr 500 000, økt i budsjettavtalen fra regjeringens forslag om kr 30 000. Ordningen er foreslått å gjelde for 2018, men må godkjennes av ESA slik at ikrafttredelse vil skje senere. 

Se alle endringene fra Finansdepartementet.