Nye skatteregler for pendlerfradrag og diett fra nyttår

Publisert

Kalkulator

Fra 1. januar ble det skjerpet skatt på kost og losji for pendlere – med unntak for langtransportsjåfører.

Det blir fra 2018 endringer i skattereglene både om fradrag for merutgifter til kost og losji når arbeidstakeren dekker disse selv, og når arbeidsgiver dekker merutgiftene (kalt diett eller kostgodtgjørelse).

Stortinget vedtok at alle døgnsatsene skal reduseres med kr 150, og satsen for pendlere med kokemuligheter på brakke/hybel fjernes helt. Retten til pendlerfradrag begrenses til 24 måneder. Denne begrensningen gjelder ikke de som mottar godtgjørelse/diett fra arbeidsgiver.

Dette innebærer at hvis man får dekning (diett eller godtgjørelse) etter høyere satser enn de som fremgår nedenfor, så vil den overskytende differansen bli skattlagt. Det skal også gjøres skattetrekk og beregnes arbeidsgiveravgift av det overskytende. I tillegg er Skattedirektoratets satser for kost i 2018 er endret i forhold til 2017 også ved at det er tatt hensyn til endringene i konsumprisindeksen for matvarer frem til september 2017, se Skattedirektoratets melding om forskuddsutskrivingen.

Skattedirektoratet har i tillegg gitt en egen sats for skattytere som er på yrkesreise med overnatting utenfor hjemmet der vedkommende bor privat eller i hybel/brakke med kokemuligheter, altså ikke pendlere. Satsen som er gitt tilsvarer satsen for «fordel fri kost alle måltider».

Se nærmere info i Skattedirektoratets melding om forskuddsutskrivingen 2018 særlig 12.2, og på Skatteetatens sider.

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring – satser innland:

  • For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter: kr 159
  • For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat: kr 88
  • For arbeidstakere som bor på hotell: kr 569
  • For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost reduseres hotellsats med 20 prosent: kr 455
  • Får arbeidstakeren i tillegg dekket ett eller flere måltider, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag (beløpene skal rundes opp eller ned til nærmeste hele krone).
  • For langtransportsjåfører: kr 300

Bakgrunnen for endringen er at skattefradraget skal gjenspeile de faktiske utgifter. Det er viktig å være oppmerksom på at endringen ikke medfører endring av statens reiseregulativ/statens satser.

NHO anbefaler at medlemsbedrifter gjør en vurdering av om det bør gjøres endringer i bedriftens reiseregulativer slik at disse harmonerer med de satser for fradrag som nå er gjeldende.

Før satser endres må dere kartlegge hvordan dette er regulert i deres virksomhet. Dersom dette er regulert i personalhåndbok, gjennompraksis eller på annet vis som bedriften har styringsrett over så kan bedriften ensidig endre dette.

Dersom dette er regulert i særavtale bør dere vurderes om særavtalen skal reforhandles/sies opp, for på den måten og harmonisere reglene.

Dersom dere ønsker å videreføre satser som ligger over de nye fradragssatsen bør dere føre dette på en lønnskode som reflekterer at det overskytende ikke gir grunnlag for feriepenger eller pensjonsopptjening.

(Oppdatert 26. februar 2018.)