SMB - hverdagen må forenkles

#205

Foto: Maskot.

Vi jobber for å forebygge nye, unødvendige reguleringer, redusere tidsbruken på å oppfylle offentlige informasjonskrav, kortere behandlingstid og mer enhetlig praksis i stat og kommune, en mer samordnet, koordinert og enhetlig tilsynspraksis i næringslivet og økt digitalisering i offentlig sektor med vekt på samordning og brukerorientering.

Utfordringen
 • For mange skjemaer og for mange prosedyrer
 • Prosessene tar for lang tid, og det er for stor variasjon i behandlingstid
 • Skjemautfylling krever ofte juridisk eller annen spisskompetanse
Vi jobber for …
… å forebygge nye, unødvendige reguleringer
 • Følge opp regjeringens forenklingsmål som reduserer rapporteringsbyrdene for næringslivet
 • Offentlige organer må vurdere og ta sterkere hensyn til byrdene for bedrifter når de forbereder regler
 • Mulighetene for digitalisering og gjenbruk av opplysninger må alltid vurderes før man planlegger nye regler og byrder
 • Regelrådet må gjennomgå vurderingene av konsekvensene for bedriftene
 • Ikke benytte EU-regler som anledning til å lage strengere regler i Norge
… å redusere tidsbruken på å oppfylle offentlige informasjonskrav
 • Fjerne eller redusere informasjonsplikter – revurdere nytte og kostnader av krav
 • Sørge for mest mulig digitale løsninger
… å få kortere behandlingstid og mer enhetlig praksis i stat og kommune
 • Økt digitalisering av offentlig saksbehandling for å korte ned saksbehandlingstiden, særlig innenfor byggesaker, reguleringsplaner og ferdigstillelse
 • Spre erfaringer fra kommuner og statlige organer med effektiv saksbehandling og korte frister slik at andre kan lære av dette
 • Mer enhetlig praksis i forhold til tidsfrister, krav og rapportering mellom kommuner
… en mer samordnet, koordinert og enhetlig tilsynspraksis i næringslivet
 • Sikre at tilsynene har rett kompetanse og de riktige systemer for å gjennomføre en korrekt saksbehandling
 • God dialog mellom tilsyn og bedrifter der tilsynsaktiviteten er risikobasert
 • Tilsynsaktiviteten innrettes slik at bedriftene ikke blir unødig forstyrret i driften
 • Statlige tilsyn skal tilby veiledning om regelverket og tilsynsrapporter skal bygge på riktig fakta, og forelegges bedriften før offentliggjøring
 • Brudd på regelverk skal følges opp på forholdsmessig måte, med sikte på fremtidige forbedringer
 • Gebyrer og sanksjoner må være forholdsmessige og treffsikre
… økt digitalisering i offentlig sektor med vekt på samordning og brukerorientering
 • Bedriftene må ha full adgang til å kommunisere elektronisk toveis med det offentlige. Altinn må videreutvikles
 • Det offentlige skal ikke ha adgang til å be om opplysninger fra bedriftene som det offentlige allerede har