SMB - Vi må ha tilgang på kapital

Arbeidsplass. Møte. Foto.

Foto: Maskot.

Se hva vi jobber for at regjeringen skal gjøre for sikre bedriftene tilgang på kapital.

Dette jobber vi med å påvirke politisk: 

 • Fase ut formuesskatten på arbeidende kapital
 • Å redusere selskapsskattesatsen ytterligere, slik at det blir mer lønnsomt å investere i norske bedrifter 
 • Å få etablert regelverk og incentiver som stimulerer tilgangen på kapital
 • Å styrke satsingen på innovasjon og kommersialisering i nye og eksisterende virkemidler, slik at man bedre klarer å koble næringsrettet forskning til markedet i et helhetlig løp
 • Å tilpasse virkemidlene til de konkrete utfordringene som skal løses og samtidig styrke de mindre bedriftenes konkurranseevne.

Utfordringen
 • Formuesskatt rammer evnen til omstilling og investering i nye arbeidsplasser
 • SMB-er har ikke god nok tilgang på kapital, noe som kan hindre realisering av lønnsomme prosjekter
 • For mange prosjekter blir ikke kommersialisert og vi går glipp av vekst- og eksportpotensialet i SMB-ene
Vi jobber for …
… at regjeringen skal fase ut formuesskatten på arbeidende kapital
 • Formuesskatten på arbeidende kapital fases ut i perioden
 • Det nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å utrede en omlegging av dagens formuesskatt, kommunal eiendomsskatt og skatteregimet for primærboliger og fritidsboliger
... å redusere selskapsskattesatsen ytterligere, slik at det blir mer lønnsomt å investere i norske bedrifter 
 • Selskapsskatten bør ned til 20 prosent så raskt som mulig som vil være mer i samsvar med satsene i våre naboland. Dette er den mest veksthemmende skattearten 
… å få etablert regelverk og incentiver som stimulerer tilgangen på kapital
 • Styrke tilgangen på tidligfasekapital, for eksempel presåkorn, såkorn og venture, samt relevante tilskudds- og låneordninger
 • Tilrettelegge for aksje- og lånebasert folkefinansiering i Norge
… å styrke satsingen på innovasjon og kommersialisering i nye og eksisterende virkemidler, slik at man bedre klarer å koble næringsrettet forskning til markedet i et helhetlig løp
… å tilpasse virkemidlene til de konkrete utfordringene som skal løses og samtidig styrke de mindre bedriftenes konkurranseevne
 • Etablere et CO2-fond med enkle og ubyråkratiske søknadsprosedyrer for å realisere grønn omstilling hos de små- og mellomstore transportbedriftene
 • Styrke det offentlig-private samarbeidet som må til for å løse konkrete
 • samfunnsbehov (plast, sirkulær økonomi, mv)