SMB - Vi må ha tilgang på kompetanse

#205

Foto: Maskot.

Vi jobber for å styrke de økonomiske insentivene i fagopplæringen, gi bedriftene fleksibilitet slik at de får tilgang på den kompetansen de trenger, at midlertidige ansettelser kan være et viktig springbrett for unge og andre grupper som står utenfor å bedre kvalitet og relevans i utdanningen og at inkluderingsarbeid må ta utgangspunkt i bedriftenes behov. Det vil gi bærekraftige ansettelser over tid.

Utfordringen
 • Mange bedrifter får ikke tilgang til nødvendig kompetanse 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov. Det fører til tapte kunder, skrinlagte prosjekter og redusert drift
 • Mangelen på kompetanse gjør at jobbene som er nødvendige for bedriftene og storsamfunnet ikke skapes
 • Det er ikke gode nok etter- og videreutdanningsordninger for ansatte i bedriften 
 • Mange havner utenfor arbeidslivet av ulike årsaker, dette er tapte muligheter for bedriftene, samfunnet og den enkelte
 • Manglende fleksibilitet i arbeidslivet hindrer tilgang på kompetanse
Vi jobber for …
… å styrke de økonomiske insentivene i fagopplæringen
 • Tilskuddet til lærebedrifter økes til det en skoleplass koster 
 • Opplæringskontorene må få økonomisk kompensasjon utenom lærlingetilskuddet for oppgaver som ligger under fylkeskommunens ansvarsområde (for eksempel rekruttering av lærebedrifter)
… å gi bedriftene fleksibilitet slik at de får tilgang på den kompetansen de trenger
 • Midlertidige ansettelser kan være et viktig springbrett for unge og andre grupper som står utenfor
 • Faste ansettelser skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Samtidig har bedriftene behov for å kunne benytte ulike arbeidsformer for å få dekket sine behov for arbeidskraft
 • Det må legges til rette for et velfungerende arbeidsmarked gjennom godt partssamarbeid og en arbeidsmiljølov som er tilpasset dagens arbeidsliv 
… å bedre kvalitet og relevans i utdanningen
 • Det legges frem en handlingsplan for å løfte yrkesfaglig kompetanse gjennom hele utdanningsløpet, fra grunnskole til høyere utdanning, med fokus på kvalitet, attraktivitet og finansiering
 • Et teknologiløft for hele utdanningsløpet, herunder mer bruk av teknologi i skolen, etterutdanning av lærere, og bedre finansiering av teknologistudier 
 • Den yrkesfaglige utdanningen bør i sterkere grad avspeile arbeidslivets
 • behov.
 • Næringslivets innspill må tillegges stor vekt av skoleeier ved
 • dimensjonering av studieretninger og skoleplasser
 • Utstyret som brukes i yrkesopplæringen må oppgraderes kraftig, for å sikre at elevene lærer å bruke den teknologien de vil møte i arbeidslivet
 • Vi trenger en tettere kobling mellom utdanning og arbeidsliv på alle nivåer.
 • Alle utdanninger bør ha et innslag av praksis for å sikre relevans og lette overgangen mellom utdanning og arbeidsliv
… at inkluderingsarbeid må ta utgangspunkt i bedriftenes behov. Det gi bærekraftige
ansettelser over tid
 • NHO forventer at regjeringen gjennom inkluderingsdugnaden vil forsterke og koordinere inkluderingsinnsatsen. Dette må gjøres i nært samarbeid med partene
 • NHO ønsker å bidra til at metoden fra Ringer i vannet brukes i større omfang av NAV, tiltaksarrangører og mot større deler av arbeidslivet enn i dag
 • Både arbeidsmarkedstiltak og ytelser må gjennomgås med henblikk på å bli mer relevante for fremtidens arbeidsliv, hvor kompetanse og kontinuerlig omstilling blir stadig viktigere. Sysselsettingsutvalget må få en sentral rolle i dette arbeidet