SMB - Vi må ha tilgang på kunder

Scanpix samtale kollegaer arbeidsplass

Foto: Maskot.

Se hva vi jobber for som vil gi bedrifter bedre tilgang på kunder.

Dette jobber vi for:

 

 • At handel og næringsfremme må være et prioritert område i norsk utenrikspolitikk
 • Å sikre norske bedrifter tilgang til det europeiske markedet gjennom EØS-avtalen
 • Å sikre at private tilbydere er en del av løsningen for offentlige tjenester og anskaffelser
 • At det blir iverksatt tiltak for å forhindre arbeidslivskriminalitet slik det er beskrevet i NHOs tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet. 
Utfordringen
 • Fallende oppslutning om viktigheten av markedsadgang og åpen handel
 • Arbeidslivskriminaliteten brer seg til nye bransjer, blir mer avansert og krevende å oppdage. Dette utfordrer konkurranseevnen til de seriøse og koster Norge rundt 28 milliarder kroner hvert år
 • Offentlig sektor bruker i for liten grad private tilbydere til å effektivisere egen sektor samt bidra til verdiskaping
Vi jobber for …
… at handel og næringsfremme må være et prioritert område i norsk utenrikspolitikk
 • De store globale utfordringene kan kun løses i samarbeid med næringslivet. Myndighetene må derfor gjøre mer for å engasjere bedrifter i partnerskap
… å sikre norske bedrifter tilgang til det europeiske markedet gjennom EØSavtalen
 • Sikre at EØS-avtalen står fast og ikke er gjenstand for reforhandling
 • Raskt og parallelt med EU få på plass en avtale med Storbritannia som ivaretar næringslivets interesser på en god måte
… å sikre at private tilbydere er en del av løsningen for offentlige tjenester og anskaffelser
 • Etablere en obligatorisk kunngjøringsportal for mindre kontrakter som sikrer åpen og reell konkurranse om offentlige oppdrag for små- og mellomstore bedrifter
 • Trappe opp innsatsen for innovative offentlige anskaffelser som utøves gjennom leverandørutviklingsprogrammet
 • Ta aktivt i bruk konkurranseutsetting og andre samarbeidsformer mellom offentlig tjenesteproduksjon og private leverandører, for å møte behovene innen velferdstjenestene, utvikle tjenestene videre, gi brukerne større valgfrihet
 • Sørge for at konkurransen er på like vilkår og fremmer effektiv produksjon når det offentlige opptrer i konkurranse med bedriftene
 • Gjennomgå utskillingspotensialet i offentlig sektor og sørge for at arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor tilpasset mulighetene markeds- og teknologiutviklingen gir
 • Bruke offentlig sektor mer aktivt til næringsutvikling (offentlige innkjøp, helsedata, osv.)
…at det blir iverksatt tiltak for å forhindre arbeidslivskriminalitet i slik beskrevet i NHOs tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet 
 • SMB har særlige utfordringer i konkurranse med de useriøse virksomhetene i forbrukermarkedet. Vi foreslår derfor konkrete tiltak her, som å tilby forbrukerne en digital portal med informasjon om tilbyderne, å innføre tiltak som fremmer sporbar betaling, å vurdere strengere
 • sanksjoner for kjøpere og tilbydere av svarte tjenester. Vi ønsker også å se på mulige skatteincentiver
 • Forsterke relevante bransjetiltak, blant annet gjennom treparts bransjeprogram innen transport, renhold og uteliv
 • Påvirke og støtte myndighetenes innsats, særlig når det gjelder Akrimsentrenes virksomhet 
 • Arbeide for å styrke de seriøse innkjøpene, både offentlige og private
 • Aktiv innsats for å øke organisasjonsgraden