SMB - viktig for norsk økonomi

#205

Fotograf: Maskot.

Små og mellomstore bedrifter er viktig for norsk økonomi, for omstillingsevne og for lokalt samfunnsliv. For selv om en bedrift har få ansatte skaper den store ringvirkninger.

Bedriftene kjøper fra underleverandører, kjøper tjenester, leier lokaler, og betaler skatt. Det skaper ringvirkninger i form av inntekter til andre bedrifter og inntekter til kommunene og staten. Som igjen skaper nye ringvirkninger og ny velferd.

SMB-er og store selskaper lever i et gjensidig avhengighetsforhold. Store selskap ville ikke klart å levere sine varer og tjenester uten gode leveranser fra SMB-er.For SMB-ene er store selskaper og offentlig sektor viktige kunder som skaper trygghet for virksomhetene.

De mindre bedriftene er av enorm betydning for at vi kan bo over hele vårt langstrakte land. Bedriftene utgjør forskjellen mellom levende og fraflyttede bygder, forskjellen mellom lokalsamfunn og ferieøyer. Dessuten har de små og mellomstore bedriftene enorm betydning i et nettverk med større bedrifter, fordi de er essensielle underleverandører og samarbeidspartnere. 

Fremover blir det avgjørende å skape nye jobber. Befolkningen vår blir eldre, og statens utgifter til helse og pensjoner øker. Samtidig minker oljeinntektene våre. Velferdsstaten møter en dobbel økonomisk utfordring, og da er jobbskaping løsningen. Arbeid står for ¾ av nasjonalformuen vår, og ved å jobbe mer og smartere enn vi gjør i dag vil vi finansiere velferden vår i fremtiden.

Både for by og land, både for dagens og fremtidens generasjoner er det essensielt at vi har politikk som legger til rette for bedriftene. For at de skal få beholde de ansatte de har, og for at de skal kunne ansette flere.

De mindre bedriftene utgjør det store flertallet i norsk næringsliv, derfor er en god generell nærings- og arbeidslivspolitikk viktig også for disse bedriftene. Dette er politikk som skaper forutsigbarhet for bedriftene, som stimulerer til grønn konkurransekraft og bærekraftige løsninger, og som gjør at flere kommer i arbeid. Siden SMBer er spredt utover hele landet er de avhengig av en god  infrastrukturpolitikk som sikrer gode veier og god mobilitet slik at varer og folk kommer raskt frem.

Vi vil også synliggjøre og tydeliggjøre politikk som er særlig viktig for de små  og mellomstore bedriftene. For i bedrifter med mer enn hundre ansatte kan ledere delegere til fagansvarlige i langt større grad enn det som er mulig for de mindre bedriftene. De små og mellomstore bedriftene har færre ressurser og de samme personene må fylle flere roller samtidig.

En enkel hverdag. Derfor må vi gjøre hverdagen enklere for de små og mellomstore bedriftene, slik at de kan vie all sin tid til å gjøre nettopp det de skal: drive bedrift og skape verdier. NHO jobber for at bedriftene skal bruke mindre tid på å fylle ut skjemaer og søknader, og å vente på svar på disse. Da kan bedriftene bruke mer tid på å innovere, utvikle seg, og skape nye arbeidsplasser.


En enkel hverdag for bedriftene innebærer også tilgang til kapital,
kompetanse og kunder.
  • Tilgang til kapital. NHO ønsker en politikk som sikrer de små og mellomstore bedriftene tilstrekkelig tilgang til kapital, slik at de kan realisere lønnsomme prosjekter. Blant annet ønsker NHO en utfasing av formueskatten på arbeidende kapital, at selskapsskatten skal reduseres ytterligere, tilrettlegging for folkefinansiering og gode låne- og tilskuddsordninger i virkemiddelapparatet.
  • Tilgang til kompetanse. NHO ønsker en politikk som skaper et inkluderende arbeidsliv, og en fleksibel og oppdatert utdanning, inkludert etter- og videreutdanning, slik at bedriftene får tilgang på den kompetansen de trenger 
  • Tilgang til kunder. NHO ønsker en politikk som gir økt markedsadgang og handel, og som forhindrer at useriøse aktører stjeler kundene til bedriftene. Målet med dette dokumentet er å vise viktigheten av SMB, og hvilken politikk vi trenger for at de skal kunne innovere, utvikle seg og skape nye arbeidsplasser

Les mer om NHOs fokus på små- og mellomstore bedrifter

Fakta om små og mellomstore bedrifter (SMB)

SMB - Hverdagen må forenkles

SMB - Vi må ha tilgang til kompetanse

SMB - Vi må ha tilgang til kapital

SMB - Vi må ha tilgang til kunder