Digital21 med 64 forslag til digitalisering

Nyhet, Teknologi og forskning

Publisert

Rune Foshaug

Forslagene som Digital21 lanserer bidrar til at vi kan møte digitaliseringen på en offensiv måte, mener NHOs Rune Foshaug.

Digital21-prosjektet, som skal gi råd og anbefalinger om hvordan næringslivet kan digitalisere seg, har i dag overlevert 64 forslag til regjeringen.

Regjeringen tok i industrimeldingen våren 2017 initiativ til etableringen av Digital21. Digital21 handler om hvordan myndighetene på best mulig måte kan legge til rette for at næringslivet kan utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.

Forslagene som Digital21 legger frem i dag, er innenfor fem hovedområder:

  1. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss
  2. Etablere relevant kunnskaps- og teknologibase og utvikle ny næringsvirksomhet
  3. Sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning
  4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikling av næringsrettet infrastruktur
  5. Utvikle offentlig rammeverk som stimulerer innovasjon og digitalisering

Les hele rapporten fra Digital21 her

- Digitaliseringen har en gjennomgripende karakter for alle deler av næringslivet. Det betyr at det er summen av de mange gode tiltakene som til sammen bidrar til å øke næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi, sier Rune Foshaug, avdelingsdirektør i NHO og NHOs representant i Digital21s styringsgruppe.

- Digitalisering er ingen "quick fix". En styrke med rapporten er at den nettopp evner å se helheten og sammenhengene mellom forskning, kunnskaps- og teknologiutvikling og innovasjon og kommersialisering, sier Foshaug.

- Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes med den digitale transformasjonen. Vi har en velfungerende digital infrastruktur, kompetansebasert næringsliv, høyt utdanningsnivå, sterke næringer med internasjonalt nedslagsfelt og en offensiv offentlig sektor.

- Gitt de utviklingstrekkene som Næringslivets perspektivmelding peker på, så må vi satse offensivt for å beholde og videreutvikle våre fortrinn og skape nye markeder. Da må vi møte digitaliseringen på en offensiv måte. Forslagene som Digital21 lanserer, bidrar til det, sier Foshaug.


Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet