Fremtiden bygges med fiber og 5G

Nyhet, Teknologi og forskning

Publisert

Nettverk illustrasjon

5G gir nye bruksområder.

Mange venter på 5G. Det vil åpne nye muligheter og nye bruksområder. Bedre fart og kapasitet. Vi kan ta større datamengder i bruk.

Deler av nettet kan reserveres for nødsamband. Mulighetene er mange. Derfor er regjeringens nye forslag om å koble den kommende frekvensauksjonen for 5G med bredbåndsutbygging i distriktene bra. Men vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Ordningen kan ikke erstatte bredbåndsmidlene som gis til prosjekter i kommunene gjennom fylkeskommunene.

En satsing på 5G-utbygging må ikke fortrenge fortsatt utbygging av fiber – både næringsliv, offentlig tjenesteyting og husholdninger kommer til å trenge begge deler. Det aller meste av bredbåndsutbyggingen i Norge er finansiert av markedet, og det fungerer godt. Tilskuddsordningen til bredbåndsutbygging i områder som ikke er kommersielt utbyggbare er samtidig et lite, men viktig, bidrag for å gi bredbånd til spredtbygde områder i distriktene. Den årlige bredbåndsstøtten bør derfor økes – som et minimum må den holdes på 2020-nivå som var 406 millioner. Vi må fortsette utbygging av fiber og satse på 5G samtidig!

Den varslede satsingen på 5G gjennom frekvensauksjon med rabatt bidrar til at tempoet i utrullingen av 5G holdes oppe. Ekstra positivt er det hvis ordningen brukes til å bedre nettdekningen i distriktene der dekningen i dag er dårlig. Men regjeringens støttemidler må utformes på en måte som ikke konkurransevridende eller diskriminerende for enkelte utbyggingsaktører. Ordningen bør også være teknologinøytral.

For næringslivet betyr 5G muliggjøring av alt fra fjernstyrte og selvkjørende kjøretøy, til avanserte funksjoner og tjenester innenfor industri. 5G tilbyr økt kapasitet som vil gjøre det mulig for bedrifter og offentlige virksomheter å nyttiggjøre seg veksten i dataproduksjon. Kombinert med kunstig intelligens og maskinlæring gir det nye muligheter i alt fra kundesentre og selvkjørende biler til å optimalisere leteaktiviteten på sokkelen.

For å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden, må norsk eksport øke, og forutsetningene for å lykkes er spesielt gode der sterke norske teknologibedrifter er kombinert med høy bransjekompetanse. Dette finner vi for eksempel innenfor maritime og marine næringer ("havrommet") inklusive olje- og gassnæringen og offshore energi. Nye løsninger innen smarte energisystemer i kraftsektoren er et annet eksempel.  

Nett med gigabit-kapasitet levert med 5G eller fiber åpner for nye behandlingsmetoder i helsesektoren, omsorg for en aldrende befolkning i egne hjem og større grad av fjernkonsultasjoner. For skole, utdanning og arbeidsliv som også er på vei inn i gigabit-samfunnet er robust nettdekning med stor kapasitet både i sentrale og spredtbygde strøk en forutsetning for at ingen skal stå utenfor samfunnet. 

Regjeringen hadde satt som mål at 90 pst. av alle husstander skal ha tilbud om bredbåndshastighet på 100 megabit per sekund (Mbit/s) innen utgangen av 2020. Dette målet ble nådd. Nå er Norge på vei inn i Gigabit-samfunnet, og det er på tide å øke ambisjonsnivået for nettdekningen i Norge. Vi må derfor bli enige om nye, ambisiøse mål for høyhastighetsnett til erstatning for de målene som regjeringen har innfridd for målperioden 2016-2020. Vi kan være stolte av det som har vært gjort de senere årene, Norge ligger godt an i forhold til andre land – men vi kan ikke hvile på laurbærene. Vi lever i en tid der bedrifter, arbeidstakere, skole og sykehus – hele samfunnet – er avhengige av robust nettdekning med stor kapasitet.